function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

TTO – Cᴏ̂ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ: ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴋʏ̀ 1 ᴍᴏ̂ɴ ᴛᴏᴀ́ռ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 19ʜ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏɴ. Tʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ […]

TTO – Nền văn hóa của chúng ta đang ở đâu? Sức mạnh văn hóa dân tộc có tạo nên thế đứng độc lập, tự cường và tự chủ của đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới? Trong diễn văn khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc […]

Lᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ sᴏ̛ ʜᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴍ ʟᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ᴍ, ᴛᴜ̛̉ ᴛᴜ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Kɪᴍ Aɴ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Cʜɪ́ Hᴏ̀ᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM. Aɴ xɪɴ ᴛᴀ́ ᴛᴜ́ᴄ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ. Nɢᴀ̀ʏ 24-11, TAND TP.HCM ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Kɪᴍ Aɴ […]

Tᴜ̛̀ 5 ᴀᴘᴘ (ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴀʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ), ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀʏ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 40 ᴀᴘᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. Tᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9-2020 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 352 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ. TAND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1, TP.HCM […]

Tʜᴇᴏ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ռ, ᴠɪ̣ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴᴀ̀ʏ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ‘ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ’ sᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ɴᴏ̛ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ đᴜ̛ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̉ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ đᴇ̂ᴍ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ‘ᴍᴀ̂ʏ ᴍᴜ̛ᴀ’ ᴛʜᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɴ. Tʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Wʜɪᴛᴇғɪsʜ, ɴᴀ̆̀ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̃ʏ ɴᴜ́ɪ Rᴏᴄᴋʏ, […]

Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ ʜᴀᴄᴋ ɴᴀ̃ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ IQ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴄʜ xᴜ̀. À, ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ đᴜ́ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɪ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢʜᴇ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ: Nᴜ̛̃ […]

(PLVN) – Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Kʜᴀɴʜ (SN 1967, ᴄᴜ̛̣ᴜ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ TX Bᴇ̂́ɴ Cᴀ́ᴛ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) “đᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ” ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ đᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̀… ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀᴀ̉ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ; ᴏ̂ɴɢ Kʜᴀɴʜ ɴᴀʏ đᴀ̃ “ᴛʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̣ɪ ᴅᴀɴʜ ʟɪᴇ̣̂ᴛ”, ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ […]

(NLĐO)-Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ ʙɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛɪ̉ɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ռ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Nɢᴀ̀ʏ 23-11, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Bᴀ́ᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Lᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ […]