function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Tʜᴇᴏ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴀ̃ Đɪᴇ̂̀ᴍ Hᴇ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ 2 ʙᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̀ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ đᴇɴ đᴀ̃ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴘʜᴜ́ᴛ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ đᴇɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ […]

Gᴀ̃ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̀ᴏ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴀᴛ sᴇx ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̛ɪ ɢᴏ̛̣ɪ: “Mᴜᴏ̂́ɴ ʜᴏ̂ɴ ʜɪ́ᴛ ‘ᴄᴏ̂ ʙᴇ́’ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̃…”. Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀɴ ɴʜᴀ̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Đᴀ́ռɢ ɴᴏ́ɪ, ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ 3 ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ […]

“Tʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴏ̂̉ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Mɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ɴᴏ́ ‘ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ’ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ”, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴋᴇ̂̉. Tʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ […]

Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ɢɪᴀᴏ Bᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ – ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, đᴀ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19. Ôɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ Bɪ – ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ – […]

Kʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐND ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lᴀɪ Uʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂ᴛᴏ̂ ʀɪᴇ̂ɴɢ đᴀ̣̂ᴜ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̛̀ ɢɪᴀ̂́ʏ ɢʜɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̛̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.  Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̂ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ đᴀ̣̂ᴜ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ […]