function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

5 ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴠɪʀᴜs ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ

Hᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5 ᴏ̂ɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ đᴀ̂̉ʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ sᴀᴜ 90 ɴɢᴀ̀ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴜ́ ʏ́.

Vɪ̀ sᴀᴏ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̣ɪ sᴜᴏ̂́ᴛ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Đᴀ̉ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴᴀ̀ᴏ đᴇ̂̉ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴏ̂ɴɢ Cᴏʟʟɪɴ Kᴀʜʟ Tʜᴜ̛́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Mʏ̃ ᴘʜᴜ̣ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ. Ôɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ Dᴜ̛ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ đᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̃.

Cᴏʟʟɪɴ Kᴀʜʟ

Cᴜᴏ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ WHO ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴠɪʀᴜs ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ WHO ᴠᴀ̀ᴏ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ.

Vɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ WHO sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠɪʀᴜs ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́.

Hɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̛́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Mʏ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ WHO ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪʀᴜs ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴠɪʀᴜs ᴠᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ.

Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Mʏ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̂ ʜɪ̀ɴʜ 5 ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴏ̂̉ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪʀᴜs ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴀ̆̀ᴍ
ᴄᴀ̆́ᴛ đᴜ̛́ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪʀᴜs.

 

Mᴏ̂ ʜɪ̀ɴʜ 5 ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Tɪ̀ɴʜ Bᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ʙᴏ̣̂ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̣̂ Lᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ đᴇ̂̉ ᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴋʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴀ̂̀ɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ̛̀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ 5 ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴜʏ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

1. Kɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ᴏ

Kʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ Đᴀ̣̆ᴄ Vᴜ̣ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̣ ᴠᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀ́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴍᴏ̣ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ʟɪ́ᴜ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪ̣ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ đᴇ̂̉ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴀ̣̂ɴ.

Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄʜᴇ đᴀ̣̂ʏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀɪ̀ ʜᴏᴀ̃ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴠɪʀᴜs ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ…ᴠ.ᴠ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴜ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ!

2. Pʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴜ̛́ɴɢ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴏ̛̉ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ.

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴏ̛̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Vɪʀᴜs ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ.

Cʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜɴɢ Nᴀᴍ Sᴏ̛ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʀᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ: “Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴠɪʀᴜs xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀  TQ.”

Sᴀᴜ đᴏ́ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʀᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs ᴄᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Cᴜ̛́ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ᴏ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ.

ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜɴɢ Nᴀᴍ Sᴏ̛ɴ

Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴏ̛̀ Wᴀʟʟ Sᴛʀᴇᴇᴛ ᴊᴏᴜɴᴀʟ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11 ɴᴀ̆ᴍ 2019 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ᴄᴏ́ 3 ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Cᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪʀᴜs ʜᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴠɪʀᴜs.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Tʜᴜ̛́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Mʏ̃ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ̆̀ɴɢ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Đᴀɴɢ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ WHO ʙᴀ́ᴄ ʙᴏ̉ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɢᴀ̂ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣.

3. Bᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ đᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̉ ᴛɪ́ɴ.

Pʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ đᴏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ đᴇ̂̉ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ đᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̉ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉.

Nᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙɪ̣ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ ᴍᴜᴀ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴄ.

Vɪ́ ᴅᴜ̣ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴠɪʀᴜs ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ WHO ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀᴏ ᴛᴜ́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣. Tʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴɢʜɪ̣ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ Mʏ̃ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀ̆́ᴛ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪʀᴜs, ʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ “ᴠɪʀᴜs ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣”.

Nᴏ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴛʀᴜʏ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴠɪʀᴜs ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ “đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣”, “ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ Cʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣” đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ sᴜʏ ʏᴇ̂́ᴜ đᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̉ ᴛɪ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ Mʏ̃.

Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴀ̆́ᴘ xᴇ̂́ᴘ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ Mʏ̃ đᴀɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̆́ᴄxɪɴ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ʙᴀ̀ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̉ đᴇ̂̉ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ́ɴɢ ɢɪᴇ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̣ɴ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴠɪʀᴜs.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʜᴏ̣ᴄ Tʜᴜ̣ʏ Sʏ̃ đᴀ̃ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ Mʏ̃ đᴀ̃ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ WHO ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜᴏ̣ Lᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴠɪʀᴜs ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉  ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ Đᴀ̣ɪ sᴜ̛́ ǫᴜᴀ́ɴ Tʜᴜ̣ʏ Sɪ̃ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ đᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴀ̀ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʜᴏ̣ᴄ Tʜᴜ̣ʏ Sɪ̃ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ.

Tʜᴜ̣ʏ Sɪ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̀ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʜᴏ̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ́ᴀ Đᴀ̣ɪ sᴜ̛́ ǫᴜᴀ́ɴ Tʜᴜ̣ʏ Sɪ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ. Nᴏ́ɪ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ʀᴀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴘʜɪ̣ᴀ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̉ ᴠᴏ̂ Cᴀᴏ Mʏ̃ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ Tʜᴜ̣ʏ Sɪ̃ ʟᴀ̣̂ᴛ ᴛᴀ̂̉ʏ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̉ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Vɪᴇ̣̂ᴄ Mʏ̃ ʀᴜ́ᴛ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ Aꜰɢʜᴀɴɪsᴛᴀɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴜɪ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴ xɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴄᴏ̛́ ᴍᴏ̛́ɪ đᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ.

Cᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴏ̂̀ɴɢ: “Mʏ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ̣̂ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛́ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ̣̂ʏ…”

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴏ̂ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴠɪʀᴜs

4. Đᴀ̉ᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̂̉ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ đᴀ̂̉ʏ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛɪᴇ̂ᴜ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Vɪ́ ᴅᴜ̣ sᴀᴜ ᴋʜɪ Mʏ̃ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ʙᴏ̣̂ Nɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̣̂ᴘ Kɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴʜᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Vɪʀᴜs đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Mʏ̃ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜᴇ̂́ ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣.”

Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ ᴠᴏ̛̃, Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̣ɪ đᴏ̂̉ɪ ɢɪᴏ̣ɴɢ đᴏ̂̀ ʟᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ, sᴀᴜ đᴏ́ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴇᴍ ᴠɪʀᴜs đɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ.

Đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ đᴇᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ đᴏ̂̀ ᴄʜᴏ Ý sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̀ Tᴀ̂ʏ Bᴀɴ Nʜᴀ ʀᴏ̂̀ɪ đᴇ̂́ɴ Ấɴ Đᴏ̣̂ đᴇ̂́ɴ Úᴄ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ Mʏ̃. Nᴏ́ɪ ᴠɪʀᴜs ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴏ̛̉ Fᴏʀᴛ Dᴇᴛʀɪᴄᴋ.

Kɪ̣ᴄʜ ʙᴀ̉ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ đᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ᴠɪʀᴜs ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃. Nᴏ́ɪ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ʀᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ sᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ Mʏ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ sᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ᴏ.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ Mʏ̃ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Mʏ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ 1 ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴠɪʀᴜs ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʙɪ̣ ᴅᴏ ɢɪ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴏ̛̉ Mʏ̃ ᴛʜᴇᴏ ʟʏ́ ᴛʜɪ̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ sᴇ̃ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴏ̛̉ Mʏ̃ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉ Vᴜ̃ Hᴀ́ɴ.

Đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ́ ᴍᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ đᴜ̉ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̉ ᴠᴀ̂́ʏ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ: “Hᴀ̃ʏ ɴʜɪ̀ɴ xᴇᴍ Mʏ̃ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ. đᴜ̛̀ɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏ̣

5. Lᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴏ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ᴏ ᴅᴀ́ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴅᴏ̂́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Vɪ́ ᴅᴜ̣ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̀ ʟᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴠɪʀᴜs ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Dɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴏ̛̉ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠᴀ̀ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ sᴇ̃ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ 2 ᴛɪ̉ đᴏ̂ ʟᴀ đᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ”.

Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ đᴀ̃ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̆́ᴄxɪɴ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ đᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Rᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ “ʟᴜᴏ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ ʟʏ́ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɢɪᴀ́”.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ɴʜᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣̂ᴛ đᴏ̣̂ ᴅᴀ̀ʏ đᴀ̣̆ᴄ đᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ đᴏ́ đᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀ̂̉ʏ ɴᴀ̃ᴏ ʟᴀ̀ᴍ Gɪᴀ̉ Tʜᴀ̀ɴʜ Tʜᴀ̣̂.

Bᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Eᴘᴏᴄʜ Tɪᴍᴇ.

Next Post

Gần 1,2 triệu lao động tự do đã nhận hỗ trợ gần 2.180 tỷ đồng – Liệu đã đủ?

Sun Aug 29 , 2021
Tính đến ngày 26/8, gần 1,2 triệu người lao động tự do trên cả nước đã nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 2.180 tỷ đồng, Bộ Lao động – ᴛʜươɴɢ binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Việt Nam công bố. Tuy nhiên, tính đến hết quý 2, số người […]