function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Bᴀ̆́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Bᴀɴ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ Tʜᴜʏ̉ ʟᴏ̛̣ɪ 5, Bᴏ̣̂ NN&PTNT

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ANĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴏ̂ Tʜᴏ̂ɴɢ – Qᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Bᴀɴ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ Tʜᴜʏ̉ ʟᴏ̛̣ɪ 5 (ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Bᴏ̣̂ NN&PTNT).

Sᴀ́ɴɢ 30/11, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ANĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴏ̂́ɴɢ đᴀ̣ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Nɢᴏ̂ Tʜᴏ̂ɴɢ (SN 1967; ɴɢᴜ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴏ̂ɴɢ Bᴀ, TP. Hᴜᴇ̂́) – ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Bᴀɴ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ Tʜᴜʏ̉ ʟᴏ̛̣ɪ 5 (Bᴏ̣̂ NN&PTNT) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ” xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Tᴀ̉ Tʀᴀ̣ᴄʜ (xᴀ̃ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴏᴀ̀, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴜʏ̉, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́).

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, Pʜᴏ̀ɴɢ Aɴ ɴɪɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Tᴀ̉ Tʀᴀ̣ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛʜᴇᴏ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Ôɴɢ Nɢᴏ̂ Tʜᴏ̂ɴɢ – ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Bᴀɴ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ Tʜᴜʏ̉ ʟᴏ̛̣ɪ 5 (Bᴏ̣̂ NN&PTNT) ʙɪ̣ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ANĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Tᴀ̉ Tʀᴀ̣ᴄʜ (ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ), ᴏ̂ɴɢ Nɢᴏ̂ Tʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Tᴀ̣̂ᴘ đᴏᴀ̀ɴ Sᴏ̛ɴ Hᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̀ᴏ, ᴍᴜ́ᴄ, xᴜ́ᴄ, ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴀ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ 300ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Tᴀ̉ Tʀᴀ̣ᴄʜ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ đᴀ́ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Tᴀ̣̂ᴘ đᴏᴀ̀ɴ Sᴏ̛ɴ Hᴀ̉ɪ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́. Vɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴜ̛̀ 24/2 – 19/3 ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Tᴀ̉ Tʀᴀ̣ᴄʜ 2529.9ᴍ3 đᴀ́ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ, đɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 315 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Cʜɪ̉ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ Pʜᴏ̀ɴɢ Aɴ ɴɪɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ Bᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ Tʜᴜ̉ʏ ʟᴏ̛̣ɪ 5 ᴍᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH ᴛᴀ̣̂ᴘ đᴏᴀ̀ɴ Sᴏ̛ɴ Hᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀ ʜᴏ̛ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜᴀ̣ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ.

Tʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 29/11, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ɴᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴏ̂ Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ. Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ANĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Bᴀ̆́ᴛ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ

Ôɴɢ Vᴏ̃ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴀɴʜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 15/10, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ (TTGDTX) ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴀɴʜ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ TTGDTX ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Ôɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴀɴʜ ʟᴀ̀ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ TTGDTX ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ (ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ 2010-2015), sᴀᴜ đᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Sᴏ̛̉ GD-ĐT ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Vᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ (Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ TTGDTX ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̀ 2015 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ) ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴅᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ Tʜᴀ̉ᴏ (ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ᴛᴏᴀ́ɴ TTGDTX ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ), đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʜᴀᴍ ᴏ̂ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2014 đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2017, ʙᴀ̀ Tʜᴀ̉ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Bᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ TTGDTX ɢɪᴀᴏ ᴘʜᴜ̣ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣.

Lᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 10/8/2015 đᴇ̂́ɴ 13/10/2017, ʙᴀ̀ Tʜᴀ̉ᴏ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ɢɪᴀɴ ᴅᴏ̂́ɪ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜɪ, ᴜ̉ʏ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜɪ, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 985 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ (đᴀ sᴏ̂́ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ xᴀ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Đᴀ̀ Lᴀ̣ᴛ) ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂ᴜ xᴀ̀ɪ.

Next Post

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tự ɴɢᴜʏện và tại nhà

Fri Dec 3 , 2021
Trước tình hình những ngày qua, số F0 của Hà Nội liên tục tăng cao, UBND TP. Hà Nội đã có công điện chỉ đạo triển khai các biện ᴘʜáp ᴄấᴘ bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả ᴅịᴄʜ COVID-19 trong tình hình mới. Người […]