function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Bᴀ̆́ᴛ Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, Pʜᴏ́ Vɪᴇ̣̂ɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ

Cᴜ̣ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ – Vɪᴇ̣̂ɴ KSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ Pʜᴏ́ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Vɪᴇ̣̂ɴ KSND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ (Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ).

Tʀᴜ̛ᴀ 2/12, ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ PV VTC Nᴇᴡs, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ (Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ̣ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ – Vɪᴇ̣̂ɴ KSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ (Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ).

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ̣ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Pʜᴏ́ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Vɪᴇ̣̂ɴ KSND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛.

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ PV VTC Nᴇᴡs ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴏ̂̀ᴍ: ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tᴜᴀ̂́ɴ – Pʜᴏ́ Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Hɪᴇ̂̀ɴ – Pʜᴏ́ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Vɪᴇ̣̂ɴ KSND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ɴ KSND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴀ̀. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ʙᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Hɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴀ̀ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Bᴀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ “Lᴀ̀ᴍ sᴀɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ” ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ 375 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.

Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ (Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ) ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 2/11/2020, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ – Vɪᴇ̣̂ɴ KSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ 2 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ (Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴀ̀ɴ ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ “Nʜᴜᴇ̣̂” ᴄʜᴇ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Vᴜ̣ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̂̉ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ: Vɪ̀ sᴀᴏ CA ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ?

Cʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ CQCA ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ɴɢᴀ̀ʏ 1/12 ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Pʟᴜs đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ Đᴜ̛́ᴄ Tᴜᴀ̂́ɴ, Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ.

Ôɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ 15ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 20/6/2016, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɢᴏ̂̀ᴍ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴍᴀ̀ᴜ đᴏ̉ ᴍᴀɴɢ BKS:17A-05352 ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂ ɴʜᴀ̃ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Aɪʀʙʟᴀᴅᴇ ᴍᴀ̀ᴜ đᴇɴ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ ᴄᴏ́ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴀ̃ɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ.

Nʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂́ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ Bᴜ̀ɪ Vᴀ̆ɴ Cᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̆́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ”.

Ôɴɢ Vᴜ̃ Đᴜ̛́ᴄ Tᴜᴀ̂́ɴ, Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ 8/6/2016 ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Hᴀ̆̀ɴɢ Tʜᴜ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴛᴀ̣ɪ TP Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ ᴅᴏ ᴀɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴜ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̆́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Hᴀ̆̀ɴɢ Tʜᴜ đᴀ̃ ᴄᴜ̛̉ ᴀɴʜ Kʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Hᴀ̆̀ɴɢ Tʜᴜ đᴀ̃ ɢɪᴀᴏ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ Bᴜ̀ɪ Vᴀ̆ɴ Cᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ sᴜ̛̉ᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ.

Aɴʜ Cᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ đɪ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ sᴜ̛̉ᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ, ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ xᴇ ᴏ̛̉ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʜᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ.

Đᴇ̂́ɴ 16ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ đᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̂́ʏ đᴏ̂̀ ɴɢʜᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̉ᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ xᴇ ʙɪ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴏ̛̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʜᴀ̂̀ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇ.

Sᴀᴜ đᴏ́ ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɴɢ đᴏ̂̀ ɴɢʜᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ sᴜ̛̉ᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ, đᴇ̂́ɴ 18ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛̉ᴀ xᴏɴɢ ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ɴʜᴜ̛ɴɢ xᴇ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ́ᴀ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ xᴇ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ Đᴏ̂̃ Vᴀ̆ɴ Hᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɪ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ Hᴀ́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ xᴇ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴀɴʜ Kʜᴀ̉ɪ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ xᴇ ᴏ̂ᴍ đɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ Kʜᴀ̉ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴜ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Hᴀ̆̀ɴɢ Tʜᴜ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴀɴʜ Tʜᴜ đᴀ̃ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʜᴏ̣ ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Qᴜᴀɴɢ Hᴜ̛ɴɢ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1979 ᴏ̛̉ Hᴏᴀ̀ɴɢ Dɪᴇ̣̂ᴜ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ.

Đᴇ̂́ɴ 15ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 20/6 ᴀɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nɢᴏ̣ᴄ Lᴏɴɢ ᴏ̛̉ TP Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ Bᴜ̀ɪ Hᴜ̛̃ᴜ Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̛̉ Hᴏᴀ̀ɴɢ Dɪᴇ̣̂ᴜ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ đɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴍᴀɴɢ BKS: 17A-05352, ᴀɴʜ Kʜᴀ̉ɪ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴏ̛̉ ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴏ̂ Đᴜ̛́ᴄ Tʜᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɪ ᴄʜᴏ̛̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ đᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ xᴇᴍ ʟᴀ̀ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɪ, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ.

Gᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴛʀᴏɴɢ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ.

Sᴀᴜ đᴏ́ ᴀɴʜ Hᴜ̛ɴɢ, ᴀɴʜ Kʜᴀ̉ɪ, ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Lᴏɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʜᴀ̂̀ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̛̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴘʜᴜ́ᴛ, ɴʜᴏ́ᴍ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴀɴʜ Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ xᴇ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɪ.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴀɴʜ Kʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Cᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ Kʜᴀ̉ɪ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ ᴋʜᴏ́ᴀ xᴇ.

Hᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇ̂ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʜᴀ̂̀ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ Dɪᴇ̣̂ᴜ Lɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ Kʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ Hᴜ̛ɴɢ ᴀ́ᴏ xᴀɴʜ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ.

Ôɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ: “Vɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴇ̂ɴ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ʟᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ. Pʜɪ́ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ”.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ Vᴜ̃ Đᴜ̛́ᴄ Tᴜᴀ̂́ɴ – Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʟʏ́ ᴅᴏ: “Pʜᴀ̉ɪ xɪɴ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴀ̣ɪ sᴀᴜ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴜ̛ᴜ đɪᴇ̣̂ɴ”.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Pʟᴜs ʙᴀ̀ Nɢᴏ̂ Tʜɪ̣ Vɪᴇ̣̂ᴛ Tʜᴜ́ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Bᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ”.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́ ʙᴀ̀ Tʜᴜ́ʏ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Bᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴋʜɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Hᴜ̛ɴɢ, Lᴏɴɢ ᴠᴀ̀ Vɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ sᴜ̛̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ɴᴀ̀ᴏ đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴀɴɢ BKS: 17K-9283 ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀”.

Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Pʟᴜs sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴜ̛ᴜ đɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ Vᴜ̃ Đᴜ̛́ᴄ Tᴜᴀ̂́ɴ, Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ!

Nguồn phapluatplus.vn ft https://vtc.vn/

Next Post

Bᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Ns Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tɪ́ɴ

Thu Dec 2 , 2021
Nɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ τᏂᴜ̛ᴏ̛ทɡ Tɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ τᴜ̣ϲ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛᏂᴀ̀ทᏂ ᴛᴀ̂ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ Ӏᴜᴀ̣̂ท ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ Ꮒσᴀ̀ɴ ϲᴀ̉ทᏂ кᏂᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ Ꮒɩᴇ̣̂ท ᴛᴀ̣ɪ. τᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ᵴɑᴏ ᴄᴜ̉ᴀ đɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ ᐯɩᴇ̣̂ᴛ, ɢɪᴏ̛̀ đᴀ̂ʏ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ѵɩᴇ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴛ ѵᴀ̣̂τ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ кᏂᴏ̂ทɡ ᴄᴏ̀ɴ τɩᴇ̂̀ท ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜ̛́ϲ ᴀ̆ɴ. кᏂᴀ́ϲ ᴠᴏ̛́ɪ […]