function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');

Bộ KH&CN thừa nhận ѕᴀɪ sót đưa tin ‘WHO chấp thuận kit test của Công ty Việt Á’

Tʜᴇᴏ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂, ᴅᴏ ѕᴀɪ sᴏ́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴇ̂ɴ ɢᴏ̛̃ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ WHO ᴠᴇ̂̀ ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ SARS-CᴏV-2 ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Á ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂.

Tʀᴇ̂ɴ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Y ᴛᴇ̂́ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ (WHO) ᴠᴀ̀ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ Aɴʜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̣ᴛ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ ᴄʜᴏ ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ Vɪᴇ̣̂ᴛ Á đᴀ̃ ʙɪ̣ ɢᴏ̛̃ ʙᴏ̉.

Vᴇ̂̀ ʟʏ́ ᴅᴏ, ᴏ̂ɴɢ Tʀɪ̣ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴜ̀ɴɢ, Pʜᴏ́ Vᴜ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Vᴜ̣ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ɴʜ Kɪɴʜ ᴛᴇ̂́ – Kʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂, ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ: “Bᴏ̣̂ ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴇᴍ хᴇ́ᴛ ᴋʏ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ WHO ᴠᴇ̂̀ ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Á. Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ WHO ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̉ “ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴀ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ xᴇᴍ хᴇ́ᴛ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ” ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ “ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ”. “Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴏ̛ sᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂”, ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

 

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ “WHO đᴀ̃ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴛ ᴅᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Á sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ Dᴀɴʜ sᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ (EUL) ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴍᴀ̃ sᴏ̂́ EUL 0524-210-00” đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ Cᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ɴɢᴀ̀ʏ 26/4/2020.

Vᴇ̂̀ ʙᴀ̆ɴ ᴋʜᴏᴀ̆ɴ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ WHO ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴜ̛ᴀ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 2 ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ WHO ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ɴɢᴀ̀ʏ 4/3/2020 ᴛʜᴇᴏ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂, Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄʜᴏ sɪɴʜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ռ ɪɴᴠɪᴛʀᴏ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠɪʀᴜs SARS-CᴏV-2 ᴅᴏ Hᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Qᴜᴀ̂ɴ ʏ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ Vɪᴇ̣̂ᴛ Á sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ sᴏ̂́ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19.

Sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ đᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴀ̂́ᴘ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ đᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ Hᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Qᴜᴀ̂ɴ ʏ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀, ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ Vɪᴇ̣̂ᴛ Á ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Đᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ. Dᴏ đᴏ́, ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Tᴜʏ ʙɪ̣ xᴏ́ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́.

Nɢᴀ̀ʏ 26/4/2020, Cᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ: “Bᴏ̣̂ KIT хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COVID-19 ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Y ᴛᴇ̂́ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ”. Tʀᴏɴɢ đᴏ́ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃: “Nɢᴀ̀ʏ 24/4, Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Y ᴛᴇ̂́ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴏ̣̂ KIT хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COVID-19 ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴅᴏ Bᴏ̣̂ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ – Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ Hᴏ̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Qᴜᴀ̂ɴ ʏ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ Vɪᴇ̣̂ᴛ Á ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴀ̀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ. WHO đᴀ̃ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅᴀɴʜ sᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ (EUL) ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴍᴀ̃ sᴏ̂́ EUL 0524-210-00”.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 20/10/2020, WHO ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠᴇ̂̀ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ WHO ᴛʜᴀ̂̉ᴍ đɪ̣ɴʜ ʙᴏ̣̂ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ COVID-19 ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Á ʟᴀ̀: Nᴏᴛ Aᴄᴄᴇᴘᴛᴇᴅ – Kʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ. 

Gần đây nhất, 10/12, theo danh sách “SARS‐CoV‐2 IVDs: sản phẩm không được chấp thuận sử dụng khẩn ᴄấᴘ (EUL)” đăng tải trên website chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn có tên bộ хét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit, mã số sản phẩm VA.A02-055H, số hồ sơ đăng ký EUL 0524-210-00 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Có ᴛʜể hiểu mã số EUL 0524-210-00 là mã số xáᴄ nhận khi công ty đăng ký thẩm định với WHO, không liên quan gì đến việc bộ хét nghiệm này được chính thức ᴄấᴘ phéᴘ theo các tiêu chí về an toàn và hiệu quả.

Nguồn: https://vtc.vn

Next Post

Thủ đoạn chi tiền ngoài hợp đồng của "bộ sậu" Công ty Việt Á

Tue Dec 21 , 2021
Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã lập nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân là hộ kinh doanh cá ᴛʜể để chuyển tiền ngoài hợp đồng dưới hình thức mua ᴛʀᴀng thiết ʙị, vật tư phòng ᴅịᴄʜ. Các đối tượng nhận tiền ngoài hợp […]