function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Vᴜ̣ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ Thị trấn ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂ᴛᴏ̂: ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̛̀ ɢɪᴀ̂́ʏ ɴɢʜɪ ‘ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣̂ɴʜ’

Kʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐND ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lᴀɪ Uʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂ᴛᴏ̂ ʀɪᴇ̂ɴɢ đᴀ̣̂ᴜ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̛̀ ɢɪᴀ̂́ʏ ɢʜɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̛̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

 Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̂ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ đᴀ̣̂ᴜ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ xᴇ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ – Ảɴʜ: B.S.

Nɢᴀ̀ʏ 15-9, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Bᴇ̂́ɴ Cᴀ́ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Vᴜ̃, 45 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʟᴀ̀ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐND ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lᴀɪ Uʏᴇ̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bᴀ̀ᴜ Bᴀ̀ɴɢ.

Vᴇ̂̀ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̛̀ ɢɪᴀ̂́ʏ ɴɢʜɪ ʟᴀ̀ “ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣̂ɴʜ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴜ̛̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴏ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Dᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́.

ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐND ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lᴀɪ Uʏᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Bᴀ̀ᴜ Bᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Vᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Bᴀ̀ᴜ Bᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́”, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ COVID-19. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, đᴏ̂ɴ đᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣ɪ Lᴀɪ Uʏᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃.

Ôɴɢ Vᴜ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴛʜɪ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ. Đᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ɢɪᴀ́ռ đᴏᴀ̣ɴ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bᴀ̀ᴜ Bᴀ̀ɴɢ đᴀ̃ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ Bᴀɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lᴀɪ Uʏᴇ̂ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 14-9, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴍᴀ́ʏ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴇᴏ đɪ̣ɴʜ ᴠɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ᴛᴏ̂, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̣̂ᴜ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Vɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ đᴀ̣̂ᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1ᴋᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ.

Kʜɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ ᴄᴜ̛̉ᴀ xᴇ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙɪ̣ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, đᴏ́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀɴ ѕᴀ́т ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Ôɴɢ Vᴜ̃ sɪɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Bᴇ̂́ɴ Cᴀ́ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bᴀ̀ᴜ Bᴀ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ́ᴄʜ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ Bᴇ̂́ɴ Cᴀ́ᴛ, ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ ʟᴇ̂ɴ Bᴀ̀ᴜ Bᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̂́ɴ Cᴀ́ᴛ.

Tʀᴏɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19, ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐND ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Lᴀɪ Uʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴠɪᴇ̂́ᴛ “ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛” ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Nguồn: https://tuoitre.vn/vu-bi-thu-lai-uyen-tu-vong-trong-o-to-giam-dinh-to-giay-nghi-thu-tuyet-menh-20210915155323504.htm

Next Post

Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ́ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ᴛᴏ̂ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ʙɪᴀ

Wed Sep 15 , 2021
Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ɢɪᴀᴏ Bᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ – ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, đᴀ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19. Ôɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ Bɪ – ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ – […]