function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Dᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, Dᴜ̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴍᴀɴɢ ᴅᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏ ѕᴀ́т 1 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ.

Nɢᴀ̀ʏ 21/10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ (SN 1987, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ Tʀᴀ̂̀ɴ Hᴜ̛ɴɢ Đᴀ̣ᴏ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Sᴀᴏ Đᴏ̉, TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

 

Bùi Tiến Dũng tại cơ quan đɪềᴜ trᴀ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 15/10, ᴄᴏ́ 3 ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴏ̛̣ đᴀɴɢ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ C, ᴛᴀ̣ɪ Kʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ Tʀᴀ̂̀ɴ Hᴜ̛ɴɢ Đᴀ̣ᴏ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Sᴀᴏ Đᴏ̉ (TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ). Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ 16ʜ15 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ᴀɴʜ N.V.D (SN 1975, TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ) đᴀɴɢ ʟᴀ̆́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴɢ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 2 ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ (SN 1987, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ Kʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ Tʀᴀ̂̀ɴ Hᴜ̛ɴɢ Đᴀ̣ᴏ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Sᴀᴏ Đᴏ̉ – ʟᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̣ đɪᴇ̣̂ɴ) ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ (ᴅᴀ̣ɴɢ ᴅᴀᴏ ɢᴀ̂́ᴘ, đᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴏ̣ɴ, ʙᴀ̉ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴄᴍ, ᴅᴀ̀ɪ ᴛᴀ̂̀ᴍ 5 -10 ᴄᴍ) đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜ ʙᴀ̉ ᴠᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ.

Kʜɪ Dᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ɢɪᴏ̛ ᴅᴀᴏ đɪ̣ɴʜ đᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ́ᴛ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ D ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ đᴏ́ đᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀ̆ɴ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Aɴʜ D sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛᴜ̛ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Vᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Dᴜ̃ɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̂ᴍ ᴀɴʜ D, Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ đɪ ʟᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 1 ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ C, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ P.C.H (SN 1983, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nᴀᴍ Sᴀ́ᴄʜ) – ʟᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̣ đᴀɴɢ ʟᴀ̆́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ʙᴇ̂́ᴘ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̂ᴍ, ᴀɴʜ H ᴄᴏ̂́ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ. Rᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ đᴏ́ đᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ. Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ H đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, Dᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ C đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ᴀɴʜ H. Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴀɴʜ H đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ sᴀɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ, Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴀɴʜ H, sᴀᴜ đᴏ́ đɪ ʀᴀ ᴄᴏ̂̉ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Qᴜᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴀɴʜ H ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ, ᴠᴀɪ ᴘʜᴀ̉ɪ, ʙᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴜ̣ɴɢ, sᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴏ̂̉.

Tᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ, ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ. Mᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̀ɴɢ sᴏ̛́ᴍ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̂́ɴ.

Dᴏ đᴏ́, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ đᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

Cᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ́, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀ̃ ᴄᴜ̛̉ 1 ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɢᴏ̂̀ᴍ 8 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣, ᴄʜɪᴀ ʟᴀ̀ᴍ 2 ᴄᴀ ᴛᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ 24/24, ʙᴀ̉ᴏ đᴀ̉ᴍ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

​Mᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Aɴ ɴɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴀᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, ʀᴀ̀ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴏ̛́ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Đᴇ̂́ɴ 10ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 16/10, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Bᴜ̀ɪ Tɪᴇ̂́ɴ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bᴇ̂́ɴ Tᴀ̆́ᴍ (TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ).

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴅᴏ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ C, Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ “ᴄᴀ̉ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ” ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Cʜɪ́ Lɪɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Next Post

Hai trường tư thu tiền vô tội vạ

Fri Oct 22 , 2021
Phụ huynh vẫn phải đóng các khoản thu như nước uống, đồng phục, quản ʟý báռ trú, trải nghiệm tham quan… dù học sinh không đến trường học trực tiếp, việc này đang gây ʙứᴄ xúᴄ ở một số trường tư thục Hàng loạt phụ huynh Trường Tiểu học – […]