function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Âᴍ ᴍᴜ̛ᴜ “ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣” ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ?

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙɪ̣ “ᴄʜɪ̀ᴍ xᴜᴏ̂̀ɴɢ” ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴜʏ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂ɴɢ xᴇ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

Tʜᴀ́ɴɢ 9/2020, ᴄᴏ̂ Vᴏ̃ Tʜɪ̣ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ, ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ Nɢᴜ̛̃ Vᴀ̆ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7, TP.HCM) đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ, ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏ̃, ᴛʀᴜ̀ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Hᴀ̣ɴʜ, Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̀ Hᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ) đᴇ̂́ɴ UBND TP.HCM.

Nɢᴀ̀ʏ 24/9/2020, UBND TP.HCM đᴀ̃ ᴄᴏ́ Tʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ sᴏ̂́ 2599/TCD-XLĐ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀɴ Tɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ. Sᴀᴜ đᴏ́, đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12/2020, ᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ Aɴʜ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 đᴀ̃ ᴛʜᴜ̣ ʟʏ́ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴇᴏ Tʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ sᴏ̂́ 741/TB-UBND ɴɢᴀ̀ʏ 14/12/2020 ᴄᴜ̉ᴀ UBND ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴛʜᴜ̣ ʟʏ́ Đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Kᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Hᴀ̣ɴʜ. Mᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴛʜᴀ́ɴɢ 3/2021, ʙᴀ̀ Hᴀ̣ɴʜ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ Pʜᴏ̀ɴɢ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʙɪ̣ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂ɴɢ xᴇ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ đᴇ̂̉ đᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ. Cᴏ̂ Hᴏᴀ ᴋᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ 3 ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂ɴɢ xᴇ ᴛʜɪ̀ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2020 đᴀ̂̀ᴜ 2021, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂ɴɢ xᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Tᴀ̂́ɴ Pʜᴀ́ᴛ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7) ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ Tᴀ̂ɴ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nʜᴀ̀ Bᴇ̀. Cᴜ́ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ɴɢᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Cᴀ́ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ǫᴜʏ ᴋᴇ̂́ᴛ “ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̉ᴍ” ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ đᴀ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴛʜɪ̀ Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴍᴏ̛̀ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴇ̂́ɴ xᴜ̛̉ ʟʏ́.

Lᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 2, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Tᴀ̂́ɴ Pʜᴀ́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nʜᴀ̀ Bᴇ̀ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 4 ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɴɢ xᴇ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴜʏ̀ɴʜ Tᴀ̂́ɴ Pʜᴀ́ᴛ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7). Rᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ, ᴄᴜ́ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ɴɢᴀ̃ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Lᴀ̂̀ɴ ᴋᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đɪ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 9 ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 2 ᴅᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ́ɪ. Đᴇ̂́ɴ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴏᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ ᴘʜɪ́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ᴜ Pʜᴜ́ Mʏ̃, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜᴏ̂ɪ xᴇ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴀ̃ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Cᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ɴɢᴀ̂́ᴛ xɪ̉ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 2 đᴇ̂̉ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ đᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴇ̣ᴏ.

Vᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́” ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀɴ đᴇ̂ᴍ ᴄᴏ́ ɴʜᴏ́ᴍ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀʏ ʙᴏ̀ ʟᴏ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂̀ᴍ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ Pʜᴜ́ Mʏ̃ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (xᴀ̃ Pʜᴜ́ Xᴜᴀ̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nʜᴀ̀ Bᴇ̀) đᴇ̂̉ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ đᴇ̂́ɴ đᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀, ʙᴀ̂́ᴍ ᴄʜᴜᴏ̂ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ đᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ đᴇ̂̉ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ʟᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Pʜᴜ́ Xᴜᴀ̂ɴ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ɢᴜ̛̉ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Pʜᴜ́ Xᴜᴀ̂ɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nʜᴀ̀ Bᴇ̀), Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ.

Nɢᴀ̀ʏ 6/12, Pʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Nɢᴀ̀ʏ Nᴀʏ đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ɴʜ, Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7. Ôɴɢ Tʜɪ̣ɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀɴɢ ʙᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̣ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ǫᴜᴀ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ. UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ sᴇ̃ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ.

Ôɴɢ Tʜɪ̣ɴʜ ɴᴏ́ɪ, ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ, Pʜᴏ̀ɴɢ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴄʜᴏ ɴᴇ̂ɴ UBND đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴛʜɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ Pʜᴏ̀ɴɢ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ sᴇ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ.

Pʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Nɢᴀ̀ʏ Nᴀʏ đᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ đᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ Tʜɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ đᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ʜᴀ̆ᴍ ᴅᴏ̣ᴀ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̉ xᴀ̂́ᴜ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Vᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ, Pʜᴏ̀ɴɢ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɢɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Nɢᴀ̀ʏ Nᴀʏ, ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Gɪᴀᴏ Lɪɴʜ, Cʜᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ TP.HCM ᴠᴀ̀ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ. Pʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Hᴀ̣ɴʜ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ Bᴏ̣̂ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴄʜᴜ̛ᴀ?

Ôɴɢ Lɪɴʜ ɴᴏ́ɪ sᴇ̃ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Pʜᴏ̀ɴɢ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ Pʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Nɢᴀ̀ʏ Nᴀʏ.

Bᴏ̣̂ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7, ʟᴇ̃ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ᴄʜɪ̀ᴍ xᴜᴏ̂̀ɴɢ”?

Nɢᴀ̀ʏ 21/01/2021, Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ sᴏ̂́ 51/TTʀ-NV3 ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ đᴇ̂́ɴ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7.

Nᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ, Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ. Đᴏ̛ɴ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Hᴀ̣ɴʜ, Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ, Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Cʜɪ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴀ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ̀ Hᴀ̣ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ đᴜᴀ; ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ; ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ; ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ ᴄʜᴇ̂́ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴜ, ᴄʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ…

Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ đᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ đᴇ̂́ɴ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 đᴇ̂̉ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ, ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bᴏ̣̂ Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ, ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ʜᴛᴛᴘs://ɴɢᴀʏɴᴀʏ.ᴠɴ/

Next Post

Cần Thơ phê duyệt hơn 700 tỉ đồng làm 6,3 km đường

Tue Dec 7 , 2021
UBND TP.Cần Thơ phê duyệt dự áռ đường tỉnh 918 (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng. Đây được xem là đầu giao thông vận tải nội vùng và liên vùng của Cần Thơ và ĐBSCL. Điểm đầu của dự áռ tại nút giao đường […]