function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Cát Linh – Hà Đông và sự хấu хí của một số người việt

Cᴀ́ᴛ Lɪɴʜ – Hᴀ̀ Đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜᴀ̣ᴘ, đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʀᴏ̃. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴᴏ́ ᴠᴇ̂̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ. Đᴜ́ɴɢ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴀ̀ ᴋʜɪ̣ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴʜɪ̀ɴ xᴀ̂́ᴜ ʜᴀʏ ᴍᴀ̀ᴜ ᴍᴇ̀. Mᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ɢᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴀᴏ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ đᴏ̣̂ɪ ᴠᴏ̂́ɴ, đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ.

Nʜᴜ̛ɴɢ, ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀʏ, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʀᴜ̀ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ “ᴅᴏ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ sᴇ̃ sᴏ̛́ᴍ sᴜ̣ᴘ đᴏ̂̉”, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ɪ ᴍᴏ́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ đɪ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ “ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴍᴀ̣ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ”, ᴋᴇ̉ ᴛʜɪ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ “ʜᴀ̀ɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ”, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴛʀᴜ̀ ᴅᴀ̣̂ᴘ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴀ̀ᴜ đᴀ̂ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ đᴏ̂ ᴘʜɪ́ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ.

Hᴀ̀ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ đɪ? Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ, ʜᴀ̃ʏ đᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đɪ. Nᴇ̂́ᴜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ɴᴏ́, ʜᴀ̃ʏ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜ̛́ᴄ, ɢɪᴀ̂́ʏ ᴍᴜ̛̣ᴄ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ɴᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̀ɴ ᴛʏ̉ ᴠᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴜ́ᴄ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ɴᴏ́ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ɪ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ɢɪᴀ̃ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴏ̣̂ɪ đᴏ̂.

Nʜᴜ̛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴍ, ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ sᴀɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ. Vᴀ̀ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜɪ ʜᴏ̂ ʜᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ Vᴇʀᴏ Cᴇʟʟ – Sɪɴᴏᴘʜᴀʀᴍ, ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ ʀᴏ̂̀ɪ?

Cʜᴜ̛́ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̀ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ʜᴀʏ ʜᴏ̉ɴɢ ʜᴏ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ đᴀ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɴ ᴅɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴏ̛̀, ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʟᴏ̛́ᴘ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Vᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ đɪ ᴛʀᴜ̀ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ̂ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ? Vɪ̀ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ đᴀ̣̆ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴏ̛̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴀ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ʙɪ̉ ᴏ̂̉ɪ.

Vị trí rớt gối dầm cầu cạn tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Hᴀ̀ɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ? Vᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ “ʜᴀ̀ɴɢ Nʜᴀ̣̂ᴛ” ᴏ̛̉ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ Bᴇ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ – Sᴜᴏ̂́ɪ Tɪᴇ̂ɴ ʀᴀ sᴀᴏ?

Bᴇ̂ ʙᴏ̂́ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ̉ᴍ đᴏ̣̂ ᴅᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɢᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ, ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ? Hᴀʏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ᴅɪ́ɴʜ đᴇ̂́ɴ ʜᴀɪ ᴄʜᴜ̛̃ “Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ” ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ sᴏ̛̣ ʜᴏ̛ɴ sᴏ̛̣ ᴄᴏ̣ᴘ ᴄᴏ̀ɴ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Nʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̉ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ “ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ”. Hᴀʏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ “ʙᴀ̀ɪ Tᴀ̀ᴜ”. Vᴀ̀ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ Cᴀ́ᴛ Lɪɴʜ – Hᴀ̀ Đᴏ̂ɴɢ, ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴍᴜ̃ɪ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ᴋʜᴀ́ ʜᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̛̣ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ, ɴʜᴜ̛ Nʜᴏ̂̉ɴ – Gᴀ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, Bᴇ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ – Sᴜᴏ̂́ɪ Tɪᴇ̂ɴ, Nᴀᴍ Tʜᴀ̆ɴɢ Lᴏɴɢ – Tʀᴀ̂̀ɴ Hᴜ̛ɴɢ Đᴀ̣ᴏ…

Bɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̣ɴɢ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ʟᴇ̂ɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʀᴜ̣ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ đɪ ᴛᴀ̀ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀᴏ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜɪᴍ Nʜᴀ̣̂ᴛ ʜᴀʏ Hᴀ̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴇ̂́ɴ 7 – 8 ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ, đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ. Tʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴛʀᴇ̂̃, đᴏ̣̂ɪ ᴠᴏ̂́ɴ… Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ɴᴏ́ ʀᴀ, đᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ xᴜ́ᴄ ᴛᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀ̣ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ʙᴏ̣̂ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ TP. Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ. Vᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴛʜɪ̀ ɴᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ʜᴏ̛ɴ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̆ᴍ ɴʜᴀ̆ᴍ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀… ᴄʜᴜ̛̉ɪ. Tʀᴜ́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ́ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̛̉ ᴘʜᴀ̀ᴏ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴏ̃ᴍ, ᴄʜᴜ̛́ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴏ̂ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴀ̀?

Mᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀʏ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ đɪ ᴛᴀ̀ᴜ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜɪᴍ Nʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̉ɴ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̂ᴍ ʀᴀ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Cᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đɪ ᴛᴀ̀ᴜ đᴏ̂ɴɢ đᴜ́ᴄ, ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙᴜ̛́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ɢʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ᴍ ɴʜᴀ̃.

Tᴀ̀ᴜ đɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ đɪ. Tᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ, ᴄᴜ̛́ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ʙᴜs ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʟᴏ sᴏ̛̣ ᴍᴏ́ᴄ ᴛᴜ́ɪ ʜᴀʏ ᴛʀᴀ̂́ɴ ʟᴏ̣̂ᴛ, đᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ, ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̀ᴜ đɪᴇ̣̂ɴ, ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴇ́ɴ ᴛᴜɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Hᴀ̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ Nʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̉ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ đᴀᴜ đᴀ̂̀ᴜ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴜ̛̀ɴɢ“ʜᴏ̣ᴄ” ᴛʜᴏ́ɪ xᴀ̂́ᴜ ɴᴀ̀ʏ.

Đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ Cᴀ́ᴛ Lɪɴʜ – Hᴀ̀ Đᴏ̂ɴɢ “ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ” ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ. Đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ɢᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴇ̂ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ, đᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ. Gɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ʟᴜ́ᴄ ʜᴀ̃ʏ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ɴᴇ̂ɴ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̣ᴄ “ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛” ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴏ̂ ᴛʜɪ̣ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ́ᴏ ɢᴏ̛̃, đᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ đᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̂̉ɴ ᴛʜɪ̉ᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ.

 

Next Post

Hᴇ̂́ᴛ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ “CEO R ÁC”, Vʏ Oᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛̉ɪ đᴏ̂̉ɴɢ: Sᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ đᴏ̛̃ ɴʜᴜ̣ᴄ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀!

Tue Nov 9 , 2021
Mới đây, trên Fanpage có tên Nguyễn Phương Hằng với 1,3 triệu theo dõi đã đăng đàn thông báo rằng: “Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴇ̂́ɴ! Vᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 18ʜ00 ᴛᴏ̂́ɪ ɴᴀʏ (08/11/2021) ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đᴇ̂̉ ʜᴏ̉ɪ V.O xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴅᴀ́ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ đɪ ᴛʜᴜ̛̉ ADN ᴠᴏ̛́ɪ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ […]