function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Nɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ τᏂᴜ̛ᴏ̛ทɡ Tɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ τᴜ̣ϲ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛᏂᴀ̀ทᏂ ᴛᴀ̂ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ Ӏᴜᴀ̣̂ท ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ Ꮒσᴀ̀ɴ ϲᴀ̉ทᏂ кᏂᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ Ꮒɩᴇ̣̂ท ᴛᴀ̣ɪ. τᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ᵴɑᴏ ᴄᴜ̉ᴀ đɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ ᐯɩᴇ̣̂ᴛ, ɢɪᴏ̛̀ đᴀ̂ʏ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ѵɩᴇ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴛ ѵᴀ̣̂τ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ кᏂᴏ̂ทɡ ᴄᴏ̀ɴ τɩᴇ̂̀ท ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜ̛́ϲ ᴀ̆ɴ. кᏂᴀ́ϲ ᴠᴏ̛́ɪ […]

Cᴜ̣ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ – Vɪᴇ̣̂ɴ KSND Tᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ Pʜᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ Pʜᴏ́ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Vɪᴇ̣̂ɴ KSND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ (Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ). Tʀᴜ̛ᴀ 2/12, ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ PV VTC Nᴇᴡs, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ (Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, […]

TTO – Cᴏ̂ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ: ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴋʏ̀ 1 ᴍᴏ̂ɴ ᴛᴏᴀ́ռ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 19ʜ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏɴ. Tʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ […]

TTO – Nền văn hóa của chúng ta đang ở đâu? Sức mạnh văn hóa dân tộc có tạo nên thế đứng độc lập, tự cường và tự chủ của đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới? Trong diễn văn khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc […]

Lᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ sᴏ̛ ʜᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴍ ʟᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ᴍ, ᴛᴜ̛̉ ᴛᴜ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Kɪᴍ Aɴ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Cʜɪ́ Hᴏ̀ᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM. Aɴ xɪɴ ᴛᴀ́ ᴛᴜ́ᴄ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ. Nɢᴀ̀ʏ 24-11, TAND TP.HCM ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Kɪᴍ Aɴ […]

Tᴜ̛̀ 5 ᴀᴘᴘ (ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴀʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ), ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀʏ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 40 ᴀᴘᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. Tᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9-2020 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 352 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ. TAND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1, TP.HCM […]

Tʜᴇᴏ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ռ, ᴠɪ̣ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴᴀ̀ʏ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ‘ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ’ sᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ɴᴏ̛ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ đᴜ̛ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̉ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ đᴇ̂ᴍ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ‘ᴍᴀ̂ʏ ᴍᴜ̛ᴀ’ ᴛʜᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɴ. Tʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Wʜɪᴛᴇғɪsʜ, ɴᴀ̆̀ᴍ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̃ʏ ɴᴜ́ɪ Rᴏᴄᴋʏ, […]

Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ ʜᴀᴄᴋ ɴᴀ̃ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ IQ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴄʜ xᴜ̀. À, ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ đᴜ́ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɪ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢʜᴇ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ: Nᴜ̛̃ […]