function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

ɴɢàʏ 𝟻/𝟷, ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴠɴ𝟻𝟹𝟷𝟷 ᴛừ ɴᴀʀɪᴛᴀ (ɴʜậᴛ ʙảɴ) ᴠề ʜà ɴộɪ ᴄủᴀ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ᴀɪʀʟɪɴᴇs ɴʜậɴ đượᴄ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ đɪệɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ɢɪọɴɢ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ đᴇ ᴅᴏạ ‘ʙᴀ̆́ɴ ʜạ’. Ảnh minh họa máy bay của VNA. Cʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟻/𝟷, ᴄụᴄ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴄᴀ́ᴏ […]

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢᴏ́ᴄ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ xᴀ̂́ᴜ sᴏ̂́ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ̣̆ɴ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴍ ɢᴀɴ. Cᴏ́ ʟᴇ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴇ̂̀ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ xᴀ̂́ᴜ sᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉ […]

Bộ trưởng Bộ Y tế ɴɢᴜʏễn Thanh Long thừa nhận những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lợɪ ᴅụɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ để trục lợi vừa qua là đã xói mòn lòng tin đối với ngành nhưng nhấn mạnh rằng “đây không là hình ảnh đại diện của ngành”. Điều này tư lệnh […]

Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ. Nɢᴀ̀ʏ 5-1-2022, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ PLO ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴛᴀ̣ɪ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ […]

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀʏ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̣ɪ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʀᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ “ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴅᴀ́ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ”. Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ – ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” […]

Nɢᴀ̀ʏ 4-1, ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Aɴ ɴɪɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ. “Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ […]