function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');

Bᴀ́ᴏ Sᴏᴜᴛʜ Cʜɪɴᴀ Mᴏʀɴɪɴɢ Pᴏsᴛ (SCMP) ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴏ đᴀ̀ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 7 đᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ sᴀ̆ɴ ɴɢᴀ̂̀ᴍ Y-8 ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʀᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ Bɪᴇ̂̉ɴ Đᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 1-3. Hᴏ̂ᴍ 10-3, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ […]

Tʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀɴɢ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀɴʜ Uᴋʀᴀɪɴᴇ-Nɢᴀ đᴀɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ, ᴠᴇ̂̀ ʟʏ́ ᴅᴏ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ NATO ᴠᴀ̀ ᴠɪ̀ sᴀᴏ “Pᴜᴛɪɴ Đᴀ̣ɪ Đᴇ̂́” (ᴛᴜ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴇᴍ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ) đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴀ́ɴʜ Uᴋʀᴀɪɴᴇ. Tᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴄʜɪ̉ […]