function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Hᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5 ᴏ̂ɴɢ ʙɪᴅᴇɴ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ đᴀ̂̉ʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪʀᴜs ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ sᴀᴜ 90 ɴɢᴀ̀ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴜ́ ʏ́. Vɪ̀ sᴀᴏ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ […]

Nɢᴀ̀ʏ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ 100 ɴᴀ̆ᴍ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ (ĐCSTQ) ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ, ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ đᴇ̂̉ ᴄᴀ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ʟᴀ̣ɪ ‘sᴏ̛̣ ʙᴏ́ɴɢ sᴏ̛̣ ɢɪᴏ́’. Bᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴏ̛̃ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ […]