function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Cᴏ̂ Tᴏ̂ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ

Ôɴɢ Lᴇ̂ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ (39 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) – ᴛɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ, ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ Tᴏ̂, ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ – ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪ̣ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ, ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ.

 Ôɴɢ Lᴇ̂ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ, kʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Cᴏ̂ Tᴏ̂ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ռɢ 11/2020, ᴏ̂ɴɢ Sᴏ̛ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Nɢᴀ̀ʏ 12-11, UBND ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Kʏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ Bᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ đᴀ̃ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Cᴏ̂ Tᴏ̂ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ – ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ, ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ Tᴏ̂.

Cᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, Bᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ – ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Cᴏ̂ Tᴏ̂. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ɢɪᴀᴏ Bᴀɴ ᴄᴀ́ɴ sᴜ̛̣ Đᴀ̉ɴɢ UBND ᴛɪ̉ɴʜ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ Tᴏ̂; ɢɪᴀᴏ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, xᴇᴍ xᴇ́ᴛ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ.

Cʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Đᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ, sᴏ̛́ᴍ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ (39 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ʙɪ̣ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜᴀ̃ᴍ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ Tᴏ̂.

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ:

NVT: Gɪᴜ̛̃ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴇ̂̀ ʟᴏ̂́ɪ, ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ

JC: Đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ đᴇ̣ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ

CV: Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴛʜᴇᴏ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ

DHA: Lᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʜᴇ̂́ᴛ ʙɪᴇ̂́ᴛ

Q: Bᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂. Tʀᴇ̉, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʀᴇ̀ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ. Lᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɢʜᴇ̂́ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ đᴀ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴀ̉ᴏ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ. Mᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ. Pʜᴀ̉ɪ xᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ! Đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

MT: Tɪᴇ̂́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ǫᴜɪ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʜᴜ̉ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ᴋɪ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ…ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̛ ᴋɪ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛɪ̉ɴʜ, ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ ᴛɪ̉ɴʜ đᴏᴀ̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴏ́.

OG: Kʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ!

DH: Xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉ ʟᴀ̆́ᴍ ʟᴀ̆́ᴍ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜʏ ᴛʜᴏᴀ́ɪ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1982, ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴏ̣̂ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄ sʏ̃ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. Ôɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣: Tʜᴜ̛ ᴋʏ́ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ, Pʜᴏ́ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ, Pʜᴏ́ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Tɪ̉ɴʜ đᴏᴀ̀ɴ, Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Tɪ̉ɴʜ đᴏᴀ̀ɴ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ. Tᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11/2020, ᴏ̂ɴɢ Sᴏ̛ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴄʜɪ̉ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ Bᴀɴ Cʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ Đᴀ̉ɴɢ ʙᴏ̣̂ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, Bᴀɴ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ ᴠᴀ̀ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Cᴏ̂ Tᴏ̂, ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʏ̀ 2020 – 2025.

Next Post

Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 4 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19, ɢᴀ̂̀ɴ 300 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ F1

Fri Nov 12 , 2021
Nɢᴀ̀ɴʜ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ, ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ F1 sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 4 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19. Qᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Aɴ Hᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Aɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ – ɴᴏ̛ɪ 4 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 […]