function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Hà Nội: Video ‘Bà lớn’ đᴀ́ɴh ghᴇɴ ᴛᴜɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ᴛ, ‘bà bé’ gᴀ̀ᴏ théᴛ ‘Aɴʜ ᴀ̂́ʏ ʙᴀ́ᴍ ᴄhᴀ́ᴜ, ᴄhᴀ́ᴜ không bᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴀ́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ’

Vᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ‘ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ’ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ‘ʙᴀ̀ ʟᴏ̛́ɴ’ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Đᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ́ᴏ ɴɢᴏᴇ ᴋʜɪ “ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ” ʀᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ᴀ̆ɴ ᴛᴀ́ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ ʜᴏᴀ̣ɪ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟɪ́ ʟᴇ̃ “ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ đᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̃ɪ”.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʟɪᴘ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉ Mᴀɪ Dɪ̣ᴄʜ (Cᴀ̂̀ᴜ Gɪᴀ̂́ʏ). Sᴀᴜ ᴍᴀ̀ɴ ᴄᴀ̃ɪ ᴛᴀʏ đᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ, “ᴄᴏɴ ɢɪᴀ́ᴘ ᴛʜᴜ̛́ 13” ǫᴜᴀ̆ɴɢ ᴅᴇ́ᴘ đᴜ̛́ɴɢ ʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ “ʙᴀ̀ ᴄᴀ̉” ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ.

Kʜɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ́ đᴏ̂ɴɢ, “ʙᴀ̀ ʙᴇ́” ʜᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́: “Aɴʜ ᴀ̂́ʏ ʙᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ, ᴄʜᴜ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. Cʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴀ́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴏ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́. Cʜᴀ́ᴜ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̣̆ɴ 3 sᴏ̂́ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʀᴏ̂̀ɪ”.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̣ᴄʜ, ᴄʜᴜ̉ ᴄʟɪᴘ đᴀɴʜ ᴛʜᴇ́ᴘ đᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ: “Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ́ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀. Cᴀ̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ʙᴜ̛̣ᴄ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ̉ ɴᴜ̛̃ᴀ”. “Cᴀ̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴɢᴜ”.

Nɢʜᴇ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏ́ᴄ, ᴅᴜ́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ɴɢᴏ̂̀ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀɴ: “Đᴜ̛̀ɴɢ đᴀ́ɴʜ ɴᴏ́ ɴᴜ̛̃ᴀ”.

Sᴀᴜ ᴍᴀ̀ɴ “ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɢᴀ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣, ᴋᴇ̉ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ʟᴏ̛́ɴ đᴀ́ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ, ᴄᴏ̂ ᴛᴀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴍᴀ̉ʏ ᴍᴀʏ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̂̃ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ: “Tᴀᴏ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ đᴀ́ɴʜ đᴀ̂́ʏ. Mᴀ̀ʏ đᴀ́ɴʜ đɪ. Tᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ đᴀ́ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴀ̂́ʏ”

Cʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴍᴏ̉: “Cᴏɴ ɴᴀ̀ʏ ɪᴍ ɴɢᴀʏ”.
.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́ ‘ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ’ ʙɪ̣ ‘ʙᴀ̀ ʟᴏ̛́ɴ’ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ

Sᴜ̛̣ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ

Dɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʜᴏ̂ ʜᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴀ́ɴ ᴠɪ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Ả ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴏ̛ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ́ᴄ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ: “Mᴀ̀ʏ đᴀ́ɴʜ ᴛᴀᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đɪ, ᴍᴀ̀ʏ đᴀ́ɴʜ đɪ, ᴛᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ đᴀ́ɴʜ đᴀ̂́ʏ”.

Cᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ: “Eᴍ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ ɴᴏ́ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴏ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴇ̂́.

Kʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ǫᴜᴀ́ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴏ́ 2 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴀ́ɴ đᴀ́ᴍ đᴏ̂ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʟᴏ̛́ɴ đᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ: “Cʜᴀ́ᴜ đᴀ̃ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ ɴᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ɴᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ”.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ɴʜ.

Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ. Lᴜ́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴠᴇ̂ɴʜ ᴠᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛ ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ́ɴɢ ʟɪ́ ʟᴇ̃ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴀ́ᴄʜ: “Nᴏ́ đᴀ́ɴʜ ᴇᴍ”.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ đᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɴɢ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴀ́ɴ ᴠɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃, ᴍᴀ̀ɴ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ đᴏ́ sᴇ̃ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃, ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴀɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ. Rᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Dᴀ̂̃ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ sᴀ́ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ? Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ đᴇ̂́ɴ “ᴅᴀ̆̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ” ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴇ̃ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ.

Cᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ. Cᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̣ đᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ. Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ʙᴇ̂ɴ ʟᴇ̂̀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴇ̂ɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣: “Lᴏᴀ̣ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ́ɴ, đᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴛᴀᴏ”.

Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̛̉ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪ́ ᴅᴏ ᴀ̂́ᴜ ᴛʀɪ̃, đᴀ́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. Nʜᴜ̛ɴɢ ǫᴜᴀ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̉ đᴇ̂̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʀᴀ ᴛᴀʏ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴜ̀ᴍ ʙᴇɴɢ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̂́ᴄ.

Cᴏ́ ʟᴇ̃, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̣ɴ, ᴛʀᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ. Đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ, ʜᴏ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ sᴜʏ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

Nguồn https://afamily.vn/