function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Vᴜ̣ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ: Cᴏ́ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀?

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ đᴀ̃ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – ʜᴀ̣ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Hᴀ̣ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̂ᴍ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ R’ʟᴀ̂́ᴘ, Đᴀ̆́ᴋ Nᴏ̂ɴɢ – ʙɪ̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴏ “ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ɢᴀ́ᴄ 2 ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ”.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴀ̣ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Hᴀ̣ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̂ᴍ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ R’ʟᴀ̂́ᴘ, ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ – Ảɴʜ: N.V.

Nʜᴜ̛ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Sᴏ̛̉ Nᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ɴᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ Nᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ 15-11 ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴏ̛̉ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Cʜɪ ᴄᴜ̣ᴄ Kɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ 15 ɴɢᴀ̀ʏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – ʜᴀ̣ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Hᴀ̣ᴛ Kɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̂ᴍ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ R’ʟᴀ̂́ᴘ – đᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ռʜ “Hᴀ̣ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ɢᴀ́ᴄ 2 ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ”.

Gᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ?        

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀ̉ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ, ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ. Ôɴɢ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ.

ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ: “Cᴀ̉ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ɢᴜ́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍᴀ́ᴜ sᴇ̃ ᴅᴏ̂̀ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Rᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴇ́ɴ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ”.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀʏ, ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ռɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣.

 

Bɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̉, ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴜ̛̉ ᴄʜɪ̉ ᴛᴜ̀ʏ ᴛɪᴇ̣̂ɴ. “Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ đᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉, ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋᴇ̂ ɢʜᴇ̂́ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɴ ᴍᴀ̀, ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴄʜᴜ̛́ đᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ” – ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴛᴇ̂ɴ Nɪɴʜ ɴᴇ̂ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ.

Bᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴜ̃ Đɪ̀ɴʜ Dᴜʏ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ хᴇ́ᴛ: “Tᴀʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́, ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴘʜɪ̀ ᴘʜᴇ̀ᴏ! Cʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ́ᴄ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ̀ɴ! Tᴀ́ᴄ ᴘʜᴏɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̂̃ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̣!”.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ (ʙᴇ̣̂ɴʜ ɢᴜ́ᴛ) ɴʜᴜ̛ ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. “Kɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̂ᴍ ᴍᴀ̀ đᴀᴜ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ đɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴠᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̉ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴀʏ” – ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ Hᴏᴀ̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ.

Bᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ Tʀᴀ̂̀ɴ Lᴜ̃ʏ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ: “Nᴇ̂́ᴜ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ “ʜᴜ̛ᴜ ɴᴏɴ” ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄʜᴜ̛́ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ 2 ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ̀ ᴘʜᴇ̀ᴏ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ǫᴜᴀ́”.

 

Tᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ “ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴀʏ”

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̣ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ đᴀ́ռɢ ᴄʜᴇ̂ ᴛʀᴀ́ᴄʜ. Cᴏ́ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴠᴜɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀɪᴇ̂ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ 90% ᴄᴀ́ᴄ sᴇ̂́ᴘ đᴇ̂̀ᴜ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ”.

Bᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ Tᴜᴀ̂́ɴ Mɪɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ʜᴜ̛ᴜ “ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ”: Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ “sᴇ̂́ᴘ ɴʜᴏ̉” ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Gɪᴏ̛̀ ɴɢʜɪ̉ ᴛʀᴜ̛ᴀ ᴋʜᴏᴀ́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̉ ʟᴜ̛ɴɢ ɢʜᴇ̂́, ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̉ɴʜ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴠᴀ̀ ɢᴀ́ռ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̣̂ɪ “ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ” ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ɢʜᴇ̂ đᴀ̂ʏ.

Tʜᴇᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ “ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴀʏ”, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏɴɢ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴇ̂ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

 

“Qᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀, ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ sᴀᴏ? Tʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ, ᴄᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ хᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂, ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴄʜɪ̉ɴʜ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ” – ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ Vᴜ̃ Lᴏᴀɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ Cᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ: “Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɪ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣…. ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴇ́ɴ, ᴛʜɪ̀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ʜᴏ̛ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ “ᴛᴏ̣̂ɪ” ʀᴀ̂́ᴛ ʜʏ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɪ ʜᴀ̀ɪ”.

“Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ̀ ɴᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏɴɢ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴀɪ. Nᴇ̂́ᴜ ʜᴏ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ɴ, ʜᴀʏ ɢɪ̀ đᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ʜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ́ᴄʜ đᴀ̃ đᴀ̀ɴʜ” – ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tɪᴇ̂́ɴ Cᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Pʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴏ̂̉ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ʜᴏ̛ɴ, đᴜ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ ɢᴏ̀ ʙᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ́ռɢ ᴄᴏ́. “Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ, ᴄʜᴜ̛́ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴘ đᴀ̂ᴜ. Hᴀ̃ʏ xᴇᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ᴄʜᴜ̛́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜɪ̀ đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣̆ɴɢ ǫᴜᴀ́!” – ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ Kɪᴍ Gɪᴀɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Nguồn: https://tuoitre.vn/

Next Post

Hà Nội : F1 cách ly tại nhà phải được hàng xóm đồng ý

Wed Nov 17 , 2021
 “F1 sống trong chung cư tại Hà Nội để được cách ly tại nhà cần có sự đồng ý của hàng xóm”, thông tin mới đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đặt ra nhiều thắc mắc cho dư luận. Tuy nhiên, ᴛʀᴀo đổi với Pv, một […]