function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Gɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ sᴀᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ, ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀?

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ đᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠɪ̀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ.

Nɢᴀ̀ʏ 3/12, ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Dᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 14ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 2/12 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7, TP.HCM) đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ Vᴏ̃ Tʜɪ̣ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ (ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ Nɢᴜ̛̃ ᴠᴀ̆ɴ). Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ đᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢᴏ̣ɪ xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, đᴜ̛ᴀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 đᴇ̂̉ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ đᴀ̃ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ 2/12.

Hᴇ́ ʟᴏ̣̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ

Tʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ “ʙᴏ̂̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ” ᴀ́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ sᴏ̂́ 102/QĐ-HQV ᴠᴏ̛́ɪ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ᴠᴀ̆́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 18/3 đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 29/10/2021, ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 2, Đɪᴇ̂̀ᴜ 17 Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 112/2020/NĐ-CP.

Cᴏ̂ Vᴏ̃ Tʜɪ̣ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ́ᴄ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. Ảɴʜ: NVCC

Tʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 2/12, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ sᴏ̂́ 322/TB-HQV ɴɢᴀ̀ʏ 24/11/2021, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛ ᴍᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̣ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ, ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴅᴜ̛̣ ʜᴏ̣ᴘ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀, ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴄ đᴏ̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Tʀᴏɴɢ 3 ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʙɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ʏ́ ʙᴏ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ sᴏ̛̉, ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴏ̛́ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉.

Vɪ̀ ᴅᴏ̂̀ɴ ɴᴇ́ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀʏ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴜᴀ̂́ᴛ ᴜ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ đᴀ̃ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ đᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 3/12, ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Dᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̉ᴏ – Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ, ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Ôɴɢ Hᴀ̉ᴏ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴠɪ̀ sᴀᴏ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ Hᴀ̉ᴏ (ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀) ᴄᴏ́ ɢᴏ́ᴘ ʏ́ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄᴏ́ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ʜᴀʏ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɢɪ̀ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ.

Vɪ̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʀᴏ̛ɪ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ Sᴛɪʟᴜx 60, sᴀᴜ đᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏɴɢ ʟᴀ̣ɪ. Ảɴʜ: Mʏ̃ Qᴜʏ̀ɴʜ

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ᴏ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴜ̛ ᴍᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ ᴍᴏ̛̀ɪ ɢᴜ̛̉ɪ ǫᴜᴀ ᴇᴍᴀɪʟ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ đᴇ̂̉ ᴍᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̣ᴘ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ. Tʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ, ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴠᴀ̆́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

“14ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 2/12, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴜ̛ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ, đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʜᴏ̣ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Cᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ đᴀ̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ. Đᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʟᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʀᴀ ᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀɴʜ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴜᴏ̂́ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ đᴀ̃ ᴋɪ̣ᴘ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛᴏ̛́ɪ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʀᴀ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ đɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Dᴜ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ́ᴍ đᴜ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀” – ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ᴏ ɴᴏ́ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ – ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ. Ảɴʜ: Mʏ̃ Qᴜʏ̀ɴʜ

Lᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ, ᴄᴏ̂ P.T ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ: “Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴛᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̆̃ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ɴᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ ʏ́ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴᴏ́ɪ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ ʟᴀ̣ɪ, đᴜ̛ᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴɢʜᴇ, ᴄᴜ̛́ ɢɪᴜ̛̃ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ. Lᴜ́ᴄ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴄʜᴀɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ xᴀ̣ ʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜ́ᴍ ʟᴀ̣ɪ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ɴʜᴀ̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʀᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Kʜɪ xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʀᴀ xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂̉ đɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̛̣ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃. Mᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂̉ đɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛʜᴇᴏ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣” – ᴄᴏ̂ T. ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʜᴀ̂̀ʏ Hᴀ̉ᴏ – Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ. Tʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴏɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ Hᴀ̉ᴏ.

Cᴏ̂ N. – ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Y ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠɪ̉ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ Sᴛɪʟᴜx 60 – ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̂́ᴘ (ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̣̆ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ). Sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Tʜᴇᴏ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ́ɴ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7, ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Vᴏ̃ Tʜɪ̣ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 17ɢ45 ɴɢᴀ̀ʏ 2/12 ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 20ɢ30 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ; ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴏ̣̂ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜ̉ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 3/12, Bᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉, ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ sᴇ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ, ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴏ̉ᴀ ᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ.

“Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴠɪ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴏᴀ̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ, ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴠᴜɪ. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴏᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ” – ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Cᴏ̂ Vᴏ̃ Tʜɪ̣ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1978, ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ Nɢᴜ̛̃ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2007 ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴀʏ ᴛʜᴇᴏ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ sᴏ̂́ 39/QĐ-SNV ɴɢᴀ̀ʏ 4/1/2007.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ đᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 22/11, ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ Hᴏᴀ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ Pʜᴏ́ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̉ᴏ – Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɪ, ɴᴏ̛̣ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ʜᴏ̂̀ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 3/2021, ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ đᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʙᴀ̆ɴɢ ʀᴏ̂ɴ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ: “Cᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ: Qᴜᴀ̣̂ɴ 7 ᴀɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ᴛᴜ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜ̀ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ”. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ, ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ Hᴏᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́.

Next Post

Âᴍ ᴍᴜ̛ᴜ “ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣” ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ?

Mon Dec 6 , 2021
Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙɪ̣ “ᴄʜɪ̀ᴍ xᴜᴏ̂̀ɴɢ” ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴜʏ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂ɴɢ xᴇ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tʜᴀ́ɴɢ 9/2020, ᴄᴏ̂ Vᴏ̃ […]