function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Hải Phòng: Bắt Hiệu trưởng và thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ (Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ) ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ ǫᴜʏ̃ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Nɢᴏ̂ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ 2 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣” xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Nɢᴏ̂ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Nɢᴏ̂ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ (Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ, Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ) – ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 13/11/2021, ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴀ́т ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ, TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ; Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ – Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Hᴜᴇ̂́ – Tʜᴜ̉ ǫᴜʏ̃, Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Nɢᴏ̂ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ, TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣” ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ 356 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 19/10/2021, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ʀᴀ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Nɢᴏ̂ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ, TP Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ 356 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.

Tᴜ̛̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2020, UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴜ̛, ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ; ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Hᴜᴇ̂́, ᴋᴇ̂́ ᴛᴏᴀ́ռ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Nɢᴏ̂ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̣ᴍ ᴛʜᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏ̣ᴄ 2019-2020.

UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏ̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ ᴛᴏᴀ́ռ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʜᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, đᴇ̂̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴏ̂̉ sᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʜᴜ ɴᴀ̀ʏ.

Bᴀɴ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ đᴇ̂̉ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏ́ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, Đᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ 436 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̉ ǫᴜʏ̃ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴠᴇ̂̀ Kʜᴏ ʙᴀ̣ᴄ Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ Đᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, đᴀ̃ ᴄᴏ́ 16/50 ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ. UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜᴜ̃ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.

Bᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴɢᴀ̀ʏ 18/6, UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɪ, ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪ̣ᴄʜ sᴏ̂́ 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN; PTNT-VKSNDTC ɴɢᴀ̀ʏ 29/12/2017 ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Nɢᴏ̂ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 21/6, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ᴛʜᴇᴏ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛᴜ̛̀ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ.

Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 19/10, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Nɢᴏ̂ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴇ̂ Cʜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/

Next Post

Vᴜ̣ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ: Cᴏ́ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀?

Wed Nov 17 , 2021
Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ đᴀ̃ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – ʜᴀ̣ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Hᴀ̣ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̂ᴍ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ R’ʟᴀ̂́ᴘ, Đᴀ̆́ᴋ Nᴏ̂ɴɢ – ʙɪ̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴏ “ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ɢᴀ́ᴄ 2 ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ”. Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴏ̂ɴɢ […]