function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Hàn Ni, Vy Oanh liên tục ʙị đᴇ dọᴀ sau ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ CEO Phương Hằng

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ CEO ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ sɪ̃ Vʏ Oᴀɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ, хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ᴄᴀ̉ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ…

Nɢᴀ̀ʏ 5/11, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ sɪ̃ Vʏ Oᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ʟᴇ̂ɴ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴇ ᴅᴏᴀ̣, хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴜ̛̀ ғᴀɴ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ CEO ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1971, ɴɢᴜ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bᴇ̂́ɴ Nɢʜᴇ́, Qᴜᴀ̣̂ɴ 1, TP.HCM).

CEO ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ. Ảɴʜ: FB ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ

Nʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ “Lᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ”, “Vᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ” ᴠᴀ̀”ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ”, đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – Tᴏ̂̉ɴɢ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Cᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

“Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ, хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ᴄᴀ̉ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ” – ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

 

Cᴀ sɪ̃ Vʏ Oᴀɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ɴɢᴀ̀ʏ 25/10. Ảɴʜ: NVCC

Pʜɪ́ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ Vʏ Oᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Tʀᴏɴɢ đᴏ́, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ sᴇ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴅᴀɴʜ sᴀ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴᴏ̛ɪ (ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ) đᴇ̂̉ đɪ “ᴛʜᴀ̆ᴍ” ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴛᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏᴀ, ᴋᴇᴍ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̣ᴄ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

“Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ᴛʜᴀ̆ᴍ ” ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴇ̣̂ ʟᴜ̣ʏ sᴀᴜ đᴏ́….”– Vʏ Oᴀɴʜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛ɴ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂, ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ sɪ̃ Vʏ Oᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ CEO ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̀ɴ xᴇ (ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 50 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ) ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ, ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ Lᴏɴɢ Aɴ – ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ Nᴀᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ đᴀɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣, ᴛʀᴀ́ռʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ đᴏ́.

 

Nʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ đᴇ ᴅᴏᴀ̣ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ CEO ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ. Ảɴʜ: FB ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ.

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, đᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴠᴀ̀ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ sɪ̃ Vʏ Oᴀɴʜ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́т đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ (Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hɪᴇ̂̉ɴ, Pʜᴏ́ Tᴏ̂̉ɴɢ Bɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ TP.HCM.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 26/10, ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hɪᴇ̂̉ɴ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ʟᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Hɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ.

 

Nguồn: https://danviet.vn/

Next Post

тт вồng laι vộι vã lên тιếng vụ 5 cнú тιểυ là con nι cô: “cнỉ là тrên gιấy тờ тнôι”

Sat Nov 6 , 2021
Đại diện Tịnh thất Bồng Lai, đã có những chia sẻ xoay quanh kết luận từ phía chính quyền Long An. CÁC CÔ chỉ là MẸ ĐỠ ĐẦU Trong bản tin tối 4/11 của Đài PT-TH Long An, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Kháռh Tây, huyện […]