function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Lấy rau xanh làm váy áo giữa mùa dịch, cô gái nhận cả ‘ʀᴏ̂̉ ɢᴀ̣ᴄʜ đᴀ́’ từ dân mạng

Dᴜ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄʟɪᴘ ᴠᴜɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʀᴀᴜ xᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ́ʏ ᴀ́ᴏ đᴇ̂̉ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ, ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ.

Tʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʏᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̂ɴ ǫᴜʏ́. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̣ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ǫᴜᴀʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʀᴀᴜ xᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ́ʏ ᴀ́ᴏ đᴇ̂̉ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇᴡ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀᴜ ᴍᴜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ǫᴜᴀ̂ʏ ᴄʜᴇ ɴɢᴀɴɢ ɴ.ɢᴜ̛̣ᴄ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ́ʏ đᴇ̂̉ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Kᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ “ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ” ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɴᴏ́ɴ ʟᴀ́ ʀᴀ́ᴄʜ ᴛᴇ ᴛᴜᴀ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂ɪ ᴅᴇ́ᴘ ᴛᴏ̂̉ ᴏɴɢ.

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ́ʏ ᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʀᴀᴜ xᴀɴʜ ɴʜᴜ́ɴ ɴʜᴀ̉ʏ ᴛʜᴇᴏ đɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̣ᴄ.

Vᴏ̛́ɪ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ́ʏ ᴀ́ᴏ đᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ ɴʜᴜ́ɴ ɴʜᴀ̉ʏ ᴛʜᴇᴏ ɢɪᴀɪ đɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴅᴜ̀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ “đᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂”, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ ɴ.ʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̂ sᴏ̂́ “ɢᴀ̣ᴄʜ đᴀ́” ᴛᴜ̛̀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄʟɪᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠɪ̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʀᴀᴜ ᴍᴀ̀ ᴀ̆ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̣ɪ đᴇᴍ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇᴡ. Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ:

“Cᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʀᴀᴜ ᴍᴀ̀ ᴀ̆ɴ, ᴄᴏ̀ɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ”,

“Kʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴɢʜɪ̃ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ʟᴏ̂ɪ ʀᴀᴜ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ́ʏ. Tʜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ”,

“Qúa chán, không còn gì để nói nữa. Chỉ vì 3 cái câu like, câu view mà làm trò hề này. Sài Gòn đang rất cần những bó rau”,

“Em có biết chỗ rau muống kia là mơ ước của bao người thời điểm hiện tại không? Vậy mà…”

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ. Hᴏ̣ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉, ʟᴀ́ ᴄᴀ̂ʏ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ǫᴜᴀ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ᴏ̛̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ ᴘʜɪ́ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʟɪᴘ. Cᴏ̂ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʟɪᴘ ᴠᴜɪ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ đᴏ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀᴜ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴠᴜ̛́ᴛ đɪ.

“Eᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʟɪᴘ ᴠᴜɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ sᴀᴏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂́ ᴀ̣. Eᴍ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ xᴏɴɢ ᴇᴍ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛́ᴛ đɪ đᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ”, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴜᴀ.

Tʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ: “Bɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴜɪ ᴛʜᴏ̂ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴜ̀ʏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ, ᴛᴜ̀ʏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴇᴍ ᴀ̀. Gɪᴜ̛̃ᴀ ᴛᴀ̂ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴏ́ɪ. Eᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ đᴜ́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ”.

Next Post

Vɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆ɴ ɴɪ̉ xɪɴ ᴛʜᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ

Tue Aug 31 , 2021
Kʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟʏ́ ᴅᴏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̉ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, ᴛʜᴏᴀ́ɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Tʜᴜ̉ Đᴏ̣̂, Hᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀɴʜ Tʀɪ̀, TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ […]