function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');

Mʏ̃ ᴘʜᴀ́ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ “ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙɪɴʜ sɪ̃ Uᴋʀᴀɪɴᴇ”

Đᴀ̀ɪ RT ɴɢᴀ̀ʏ 24-3 ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ “ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Mʏ̃ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ”.

ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Iɢᴏʀ Kɪʀɪʟʟᴏᴠ

Cʜɪ̉ ʜᴜʏ Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ, sɪɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ʜᴏ́ᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ, ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Iɢᴏʀ Kɪʀɪʟʟᴏᴠ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 24-3: “Mʏ̃ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ UP-8. Tᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ đᴏ́ ʙɪ̣ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴏ̛̉ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Wᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Tʜᴇᴏ ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Bᴜʟɢᴀʀɪᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20 ʙɪɴʜ sɪ̃ Uᴋʀᴀɪɴᴇ đᴀ̃ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Kʜᴀʀᴋɪᴠ ᴠᴀ̀ 200 ʙɪɴʜ sɪ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Hᴏ̛ɴ 4.000 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ”.

Ôɴɢ Kɪʀɪʟʟᴏᴠ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴛᴜ̀ʏ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ ɢᴜ̛̉ɪ Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ռɢ 4 ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Sᴋʏᴍᴏᴜɴᴛ (Mʏ̃ – Cᴀɴᴀᴅᴀ). Tʜᴇᴏ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ, Sᴋʏᴍᴏᴜɴᴛ “ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀɴ ѕᴀ́т ᴛᴀ̂̀ᴍ xᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Dᴇᴇᴘ Dʀᴜɢ AI đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇ̂̉ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ”.

Nɢᴀ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ Mʏ̃ “ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙɪɴʜ sɪ̃ Uᴋʀᴀɪɴᴇ”. Ảɴʜ: BBC

Ôɴɢ Kɪʀɪʟʟᴏᴠ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴅᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Mʏ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣. Ôɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2010, Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ Hᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ Mʏ̃ ᴛᴀ̣ɪ Jᴀᴋᴀʀᴛᴀ ᴠɪ̀ “ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣, xᴀ̉ʏ ʀᴀ ѕᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ”.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, Đɪᴇ̣̂ɴ Kʀᴇᴍʟɪɴ ɴɢᴀ̀ʏ 24-3 ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ Bᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Nɢᴀ Sᴇʀɢᴇɪ Sʜᴏɪɢᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ 12 ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ. Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ Vᴀʟᴇʀʏ Gᴇʀᴀsɪᴍᴏᴠ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̆́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ.

Tʜᴇᴏ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Đɪᴇ̣̂ɴ Kʀᴇᴍʟɪɴ Dᴍɪᴛʀɪ Pᴇsᴋᴏᴠ, Bᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Sʜᴏɪɢᴜ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ: “Mᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ đᴀɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ. Cʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴇ̂̉ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴀ́ ᴅᴇ̂̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ”.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪɴ đᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ Aɢᴇɴᴛsᴛᴠᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ᴏ̂ɴɢ Sʜᴏɪɢᴜ “ɢᴀ̣̆ᴘ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪᴍ”.

Bᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Nɢᴀ Sᴇʀɢᴇɪ Sʜᴏɪɢᴜ. Ảɴʜ: EPA

Cᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 24-3, Bᴏ̣̂ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ Mʏ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ: “Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Mʏ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ – ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ – ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ Nɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Lɪᴇ̂ɴ ʙᴀɴɢ Nɢᴀ, Qᴜʏ̃ Đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ Lɪᴇ̂ɴ ʙᴀɴɢ Nɢᴀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ Bᴏ̣̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ Lɪᴇ̂ɴ ʙᴀɴɢ Nɢᴀ”.

Đᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ Mʏ̃ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ ᴅᴜ̛̣ ᴛʀᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ɴɢ 2.300 ᴛᴀ̂́ɴ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 140 ᴛɪ̉ USD ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ. Bᴏ̣̂ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ Mʏ̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴍ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇᴏ sᴀ̆́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Jᴏᴇ Bɪᴅᴇɴ.

Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪ̣ sɪ̃ Mʏ̃ Aɴɢᴜs Kɪɴɢ, ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴅᴜ̛̣ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴀ́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ռɢ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴏ́ɪ: “Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɪ́ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̀ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Vʟᴀᴅɪᴍɪʀ Pᴜᴛɪɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ ɴᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Nɢᴀ ᴛʀᴀ́ռʜ ʙɪ̣ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. Bᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ đᴏ́, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Nɢᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ xᴀ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̆ɴɢ đᴏ̣̂ ᴋʜᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Pᴜᴛɪɴ”.

Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Bɪᴅᴇɴ ᴠᴀ̀ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ (EC) Uʀsᴜʟᴀ ᴠᴏɴ ᴅᴇʀ Lᴇʏᴇɴ ᴛᴀ̣ɪ Bɪ̉ ɴɢᴀ̀ʏ 25-3. Ảɴʜ: AP

Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴀ́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ, Mʏ̃ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʏ́ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴋʜɪ́ đᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ Lɪᴇ̂ɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ (EU) ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴘʜᴜ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ.

Rᴇᴜᴛᴇʀs ɴɢᴀ̀ʏ 25-3 đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Bɪᴅᴇɴ ᴠᴀ̀ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ (EC) Uʀsᴜʟᴀ ᴠᴏɴ ᴅᴇʀ Lᴇʏᴇɴ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ᴍ sᴜ̛̣ ᴘʜᴜ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ. EC ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ EU đᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴋʜɪ́ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʜᴏ́ᴀ ʟᴏ̉ɴɢ (LNG) ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̆ᴍ 2030.

NLD

Next Post

Phi công ấn nhầm 1 nút khiến 264 hành khách mất mạng: Chiếc hộp đen tố ᴄáᴏ tội lỗi!

Sat Mar 26 , 2022
Sau sự cố máy bay Trung Quốc chở 132 người gặp ɴạɴ, nhiều vụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ tâm trong lịch sử hàng không đã được nhìn lại. Chỉ mất 2 giờ để bay từ sân bay Sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Bắc, Trung Quốc đến sân bay Sân […]