function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Nᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴀ́ᴛ, ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜʏ̀ ɢᴏ̂́ɪ ᴅᴏ… ɴᴏ́ɪ xᴀ̂́ᴜ ɴʜᴀᴜ

Tʜᴇᴏ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴀ̃ Đɪᴇ̂̀ᴍ Hᴇ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ 2 ʙᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̀ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ đᴇɴ đᴀ̃ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴘʜᴜ́ᴛ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ đᴇɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ǫᴜʏ̀ ɢᴏ̂́ɪ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ʟᴏ̛́ᴘ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Tʜᴇᴏ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ, ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ đᴇɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ́ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜʏ̀ ɢᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̛̣. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ đᴀɴɢ ǫᴜʏ̀ ɢᴏ̂́ɪ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴀ́ᴏ đᴇɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴀ́ᴏ đᴏ̉ ǫᴜʏ̀ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̛́ᴘ ʜᴏ̣ᴄ, ᴠᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴇ̂̀, ᴛᴀ́ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ̣ɴ ʜᴏ̣ᴄ. Ảɴʜ: VOV

Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴀ̀ʏ 17/9, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴀ̃ Đɪᴇ̂̀ᴍ Hᴇ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴀ̆ɴ Qᴜᴀɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴀ̣ɴɢ Sᴏ̛ɴ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ THCS xᴀ̃ Đɪᴇ̂̀ᴍ Hᴇ.

Tʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ đᴇɴ đᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 9 ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 8.

“Nᴜ̛̃ sɪɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 9 ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ́ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ THCS xᴀ̃ Đɪᴇ̂̀ᴍ Hᴇ ʜᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ. Hᴏ̂ᴍ 16/9, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Pʜᴏ̀ɴɢ GD-ĐT, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ 2 ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛʜɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 ᴇᴍ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ.

Tᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̀ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̣ɪ xɪ́ᴄʜ ᴍɪ́ᴄʜ, ɴᴏ́ɪ xᴀ̂́ᴜ ɴʜᴀᴜ ǫᴜᴀ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̀ʏ”, ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ɴᴀ̀ʏ, ǫᴜᴀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, 2 ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀ̃ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ɴʜᴀᴜ.

Nᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ, ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴏ̂́ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴘʜᴏ̂ ᴛᴏ̂, ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪ̉ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Tᴀ́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ, ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜʏ̀ ɢᴏ̂́ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ: Dᴏ…ɴʜɪ̀ɴ đᴇ̂̉ᴜ?

Ôɴɢ Nɢʜɪ̣ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜɪ̀ɴ đᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀᴜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 14/9, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴘʜᴜ́ᴛ 30 ɢɪᴀ̂ʏ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ̛̉ xᴇ đᴀ̣ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, sᴀᴜ đᴏ́ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ́ᴍ ᴛᴏ́ᴄ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ́ᴛ 2 ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

Nᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ 3 ᴄᴀ́ɪ, sᴀᴜ đᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴀ́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ǫᴜʏ̀ ɢᴏ̂́ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 15/9, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Bᴀ́ Nɢʜɪ̣, Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀᴜɴɢ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bᴀ́ Tʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʙɪ̣ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ, ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜʏ̀ ɢᴏ̂́ɪ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ sᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Nɢʜɪ̣, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 13/9 ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀᴜɴɢ. Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀᴜ đᴏ́ đɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴀɪ đᴇ̂́ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ.

“Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴀ̆́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜɪ̀ɴ đᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀᴜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Hɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ 2 ʙᴇ̂ɴ.

Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ 2 ʙᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ɴʜᴀᴜ. Cᴏ̀ɴ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 7, ʙᴀ̆́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜʏ̀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ sᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ”, ᴏ̂ɴɢ Nɢʜɪ̣ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, 2 ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ. Hɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ.

“Nᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜʏ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̂̀ʏ 1 ᴘʜᴜ́ᴛ, ᴄᴏ̀ɴ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀ́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ”, ᴏ̂ɴɢ Nɢʜɪ̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 13/9, ᴛᴀ̣ɪ Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ 50 ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʜᴏ̂̃ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴇ̂ sᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Lᴏɴɢ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏᴀ Lᴜ̛). Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʟᴀ̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 50 ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ đᴀ̃ ʜᴇ̣ɴ ɴʜᴀᴜ ʀᴀ đᴇ̂ sᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Lᴏɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ, ɢᴀ̣̂ʏ, ᴛᴜʏ́ᴘ sᴀ̆́ᴛ, ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 1 ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Cʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 12/9, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴏ̛̉ Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ɴʜ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ đᴀ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̀ɴ đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ 2 ʙᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ, ʙɪ̣ ᴛᴜ́ᴍ ᴛᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ đᴀ̣ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ…

Tʜᴇᴏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tɪᴇ̂́ɴ Đᴏ̂̃ – Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴇᴍ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ THPT. Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ đᴀ́ɴʜ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ʜᴏ̣ᴄ xᴏɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Hɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ đᴀɴɢ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʜᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̛́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV, ᴏ̂ɴɢ Pʜᴀɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴏ̣, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ – Hᴜᴇ̂́ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʜᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʙɪ̣ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ, ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ… ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ đᴀ́ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ, đᴀ́ɴɢ ʙɪ̣ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʀᴀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴋʏ̃ ɴᴀ̆ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ́ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴜ́ɴɢ ᴛᴜ́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ́ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ, ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ̛ɴ.

Ôɴɢ Tʜᴏ̣ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋɪ́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ, ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ.

Next Post

Bà P. Hằng viết tâm thư dài gửi ông ɴɢᴜʏễn Phú ᴛʀọɴɢ ngay khi mở lại Facebook, nêu đícн danн мộт loạт ĸẻ тнù “không đội trời chung”

Sat Sep 18 , 2021
Không “dừng cuộc chơi” quá lâu, nữ CEO đã chính thức quay lại cuộc ᴄʜɪếɴ của mình. Sau 5 ngày tuyên bố ngừng livestream, trên fanpage “trường đua Đại Nam” bất ngờ đăng tải dòng thông báo bà Phương Hằng sẽ trở lại vào Chủ nhật sắp tới khiến nhiều […]