function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Nhét 15 người, cả trẻ em trong thùng xe đông lạnh để ‘thông chốt’ về quê

Xᴇ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ 51D-38214 ᴅᴏ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ̛̉ 14 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ 1 ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛᴜ̛̀ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 sᴏ̂́ 2 Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 700 ɴɢᴀ̀ɴ đᴏ̂̀ɴɢ/ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Kʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴍᴏ̛̉ ᴛʜᴜ̀ɴɢ xᴇ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴠᴀ̃ ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̛ɪ, ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉.

Nɢᴀ̀ʏ 13/9, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴀ̀ᴍ Tᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ, ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ 15 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴛʀᴏɴɢ xᴇ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ʟᴜ́ᴄ 22ɢ ɴɢᴀ̀ʏ 12/9, Tᴏ̂̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ Tʀᴀ̣ᴍ CSGT Hᴀ̀ᴍ Tᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 1A ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ xᴇ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ 51D-38214 đᴀɴɢ đᴀ̣̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ, Hᴀ̀ᴍ Tᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ.

Lᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ đᴜ̛ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ

Lᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴀ́ɪ xᴇ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ́ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ CSGT ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴍᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴛʜᴜ̀ɴɢ xᴇ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̀ɴɢ xᴇ ᴄᴏ́ 14 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ 1 ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ.

Kʜɪ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̀ɴɢ xᴇ đᴀ̃ ᴠᴀ̃ ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̛ɪ, ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ CSGT ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ́ɪ xᴇ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ Cʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 sᴏ̂́ 2 Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (ᴏ̛̉ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ, Hᴀ̀ᴍ Tᴀ̂ɴ) đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴋʜᴀɪ, đᴀ̃ đᴏ́ɴ 15 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴇ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̀ Bᴇ̂́ɴ xᴇ Lᴏɴɢ Kʜᴀ́ɴʜ (ᴛɪ̉ɴʜ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ) ǫᴜᴀ Cʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 sᴏ̂́ 2 Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 700 ɴɢᴀ̀ɴ đᴏ̂̀ɴɢ/ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ʙɪᴇ̂̉ɴ sᴏ̂́ xᴇ ᴋʜᴀ́ᴄʜ.

Xe đông lạnh mang biển số 51D-38214 chở 15 người “thông” chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Sau đó, Trạm CSGT Hàm Tân triển khai truy tìm xe khách liên quan. Đến 22g30 cùng ngày, CSGT phát hiện xe 7 chỗ 61A-31027 đang đậu trong một cây xăng ở km1764, Hàm Tân nên kiểm tra. Lái xe này sau đó thừa nhận đang chờ đón khách từ xe đông lạnh.

Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ

Lái xe này khai, còn 1 xe 7 chỗ khác cũng đang chờ đón người từ xe đông lạnh. Trạm CSGT Hàm Tân tiếp tục phát hiện xe 75A-17078 đang đậu trong một cây xăng khác ven QL1A cách đó 6 cây số.

Lái xe này cũng thừa nhận cả 2 xe 7 chỗ chở 15 người từ Đồng Nai về Huế và Quảng Trị. Khi đến Long Khánh, cả 2 đã móc nối thuê lái xe đông lạnh chở từ Long Khánh “thông chốt” qua Bình Thuận để tiếp tục đón số người trên tiếp tục đưa về quê.

Hiện Trạm CSGT Hàm Tân đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân tiến hành điều tra, làm rõ có hay không đường dây đưa người “thông chốt”. Hồ sơ cũng được CSGT bàn giao cho Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt và yêu cầu cả 3 lái xe đưa người quay về nơi xuất phát.

Next Post

Sở Công ᴛʜươɴɢ Đà Nẵng đề nghị viết hoa chữ ‘ᴛʜươɴɢ’: Nhiều ý kiến trái chiều

Mon Sep 13 , 2021
Theo Cổng thông tin điện tử Sở Công ᴛʜươɴɢ TP. Đà Nẵng, Sở vừa có văn bản số 2248 (do Phó giám đốc Sở, ông ɴɢᴜʏễn Hữu Hạnh ký thay giám đốc) đề nghị viết hoa tên gọi Sở Công ᴛʜươɴɢ trong các văn bản. Văn bản số 2248 từ […]