function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 4 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19, ɢᴀ̂̀ɴ 300 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ F1

Nɢᴀ̀ɴʜ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ, ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ F1 sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 4 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19.

Qᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Aɴ Hᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Aɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ – ɴᴏ̛ɪ 4 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 – Ảɴʜ: ANH THƯ

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 12-11, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Pv, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Vɪᴇ̂́ᴛ Hᴜ̀ɴɢ – ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ, Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ – ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 19ʜ ᴛᴏ̂́ɪ 11-11, 5 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ ᴠᴀ̀ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Aɴ Hᴏ̂̀ɴɢ (đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀ̣ɪ TDP 1, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Aɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ǫᴜᴀ 3 ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ đᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ COVID-19.

Xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ RT-PCR ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ ᴄʜᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ 4 ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ COVID-19, 1 ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ.

Tʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴇ̂̃, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10-2021.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ʟɪ̣ᴄʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ́ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đɪ ᴄʜᴏ̛̣, đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ́ɴ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ TP Vɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, ɴɢᴀ̀ɴʜ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ 4 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ Xᴜᴀ̂ɴ Aɴ, sᴀᴜ đᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ Mɪᴛʀᴀᴄᴏ (ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ) đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, đᴀ̃ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 294 F1, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 139 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ 155 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ. Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ F1 ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ RT-PCR.

Tɪɴ COVID-19 ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 11-11: Cᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ 8.162 ᴄᴀ ᴍᴏ̛́ɪ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴅɪ̣ᴄʜ

Bᴀ̉ɴ ᴛɪɴ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 11-11 ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 8.162 ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 ᴍᴏ̛́ɪ, sᴏ̂́ ᴄᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴏ̛̉ Aɴ Gɪᴀɴɢ, Tᴀ̂ʏ Nɪɴʜ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ, ɢɪᴀ̉ᴍ ᴏ̛̉ TP.HCM, Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛, Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ. Vᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀ COVID-19 ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴜ̣ ᴅɪ̣ᴄʜ.

 Nʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ COVID-19 (TP Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ) – Ảɴʜ: DUYÊN PHAN

Tɪ́ɴʜ ᴛᴜ̛̀ 16ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 10-11 đᴇ̂́ɴ 16ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 11-11, ᴛʀᴇ̂ɴ Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ COVID-19 ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 8.162 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ 17 ᴄᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ 8.145 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ (ᴛᴀ̆ɴɢ 227 ᴄᴀ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́) ᴛᴀ̣ɪ 56 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ᴄᴏ́ 3.951 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ.

Cᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴜ̛ sᴀᴜ: TP.HCM (1.185), Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ (930), Tᴀ̂ʏ Nɪɴʜ (656), Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (615), Aɴ Gɪᴀɴɢ (595), Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ (417), Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ (399), Đᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ́ᴘ (352), Bᴀ̣ᴄ Lɪᴇ̂ᴜ (291), Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (237), Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ (185), Cᴀ̀ Mᴀᴜ (181), Đᴀ̆́ᴋ Lᴀ̆́ᴋ (162),

Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ (159), Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ (154), Lᴏɴɢ Aɴ (130), Kʜᴀ́ɴʜ Hᴏ̀ᴀ (128), Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ (121), Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ (108), Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ (97), Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ (68), Hᴀ̣̂ᴜ Gɪᴀɴɢ (68), Bᴇ̂́ɴ Tʀᴇ (64), Bɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ (63), Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣ (61), Đᴀ̆́ᴋ Nᴏ̂ɴɢ (60), Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ (59), Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ (55), Lᴀ̂ᴍ Đᴏ̂̀ɴɢ (54),

Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ (49), Gɪᴀ Lᴀɪ (43), Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɢᴀ̃ɪ (41), Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (26), Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜᴇ̂́ (41), Nɪɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (35), Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ (32), Qᴜᴀ̉ɴɢ Nᴀᴍ (27), Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ (26), Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ (24), Lᴀ̣ɴɢ Sᴏ̛ɴ (20), Qᴜᴀ̉ɴɢ Tʀɪ̣ (18), Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ (16), Đɪᴇ̣̂ɴ Bɪᴇ̂ɴ (15), Qᴜᴀ̉ɴɢ Bɪ̀ɴʜ (15), Hᴜ̛ɴɢ Yᴇ̂ɴ (14), Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ (13), Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ (9), Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (5), Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ (5), Kᴏɴ Tᴜᴍ (4), Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ (4), Sᴏ̛ɴ Lᴀ (4), Hᴀ̀ Nᴀᴍ (2), Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ (1), Hᴏ̀ᴀ Bɪ̀ɴʜ (1), Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ (1).

Cᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ɢɪᴀ̉ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́: TP.HCM (-229), Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ (-84), Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (-50).

Cᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́: Tᴀ̂ʏ Nɪɴʜ (+221), Aɴ Gɪᴀɴɢ (+145), Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ (+82). Tʀᴜɴɢ ʙɪ̀ɴʜ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ 7 ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ: 7.821 ᴄᴀ/ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ ʙɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ 7 ɴɢᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴋᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ

Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴅɪ̣ᴄʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ 1.000.897 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, đᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 37/223 ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ/1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴅᴀ̂ɴ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 151/223 ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ (ʙɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛́ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ 10.159 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ).

Rɪᴇ̂ɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ 4 (ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 27-4-2021 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ), sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ 995.903 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 843.131 ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Cᴏ́ 4 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʜᴜ̛́ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ 14 ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ: Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ, Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ, Bᴀ̆́ᴄ Kᴀ̣ɴ, Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ.

Cᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛɪ́ᴄʜ ʟᴜ̃ʏ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ: TP.HCM (443.815), Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (241.589), Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ (75.843), Lᴏɴɢ Aɴ (36.252), Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ (19.516).

Sᴏ̂́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ: 1.894. Tᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴋʜᴏ̉ɪ: 845.948.

Sᴏ̂́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʟᴀ̀ 3.567 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́: ᴛʜᴏ̛̉ ᴏxʏ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴀ̣: 2.539; ᴛʜᴏ̛̉ ᴏxʏ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄᴀᴏ HFNC: 617; ᴛʜᴏ̛̉ ᴍᴀ́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̂ᴍ ʟᴀ̂́ɴ: 97; ᴛʜᴏ̛̉ ᴍᴀ́ʏ xᴀ̂ᴍ ʟᴀ̂́ɴ: 301; ECMO: 13.

Tᴜ̛̀ 17ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 10-11 đᴇ̂́ɴ 17ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 11-11 ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 84 ᴄᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM 38 ᴄᴀ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (6), Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ (6), Lᴏɴɢ Aɴ (6), Aɴ Gɪᴀɴɢ (5), Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ (3), Tᴀ̂ʏ Nɪɴʜ (3), Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ (3), Bᴀ̣ᴄ Lɪᴇ̂ᴜ (3), Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (2), Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ (2), Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ (1), Bɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ (1), Đᴀ̆́ᴋ Lᴀ̆́ᴋ (1), Đᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ́ᴘ (1), Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ (1), Sᴏ́ᴄ Tʀᴀ̆ɴɢ (1), Bᴇ̂́ɴ Tʀᴇ (1).

Tʀᴜɴɢ ʙɪ̀ɴʜ sᴏ̂́ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ 7 ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ: 72 ᴄᴀ. Tᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ COVID-19 ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛɪ́ɴʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ 22.849 ᴄᴀ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ 2,4% sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ. Sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ xᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴜ̛́ 34/223 ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉.

Tʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 10-11 ᴄᴏ́ 1.510.844 ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ COVID-19 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ. Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ ʟᴀ̀ 95.575.407 ʟɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴛɪᴇ̂ᴍ 1 ᴍᴜ̃ɪ ʟᴀ̀ 63.502.556 ʟɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̃ɪ 2 ʟᴀ̀ 32.072.851 ʟɪᴇ̂̀ᴜ.

Tʜᴀ́ɴɢ 11-12 sᴇ̃ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴜ̉ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ 12 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ; Cᴜ̣ᴄ Y ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ Cᴜ̣ᴄ Qᴜᴀ̂ɴ ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ́ᴄʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ COVID-19 đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2022.

Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̂̉ʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ COVID-19 ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉ ᴛᴜ̛̀ 12 đᴇ̂́ɴ 17 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11 ᴠᴀ̀ 12-2021, Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ COVID-19 ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ɴɢ đᴜ̉ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ 12 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ.

TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ: Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ sᴇ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ 508 ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ʟᴜ̛ᴜ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 20 ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ xᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴋʜᴜ ᴄʜᴇ̂́ xᴜᴀ̂́ᴛ.

Tɪ̉ɴʜ Kᴏɴ Tᴜᴍ: UBND ᴛɪ̉ɴʜ Kᴏɴ Tᴜᴍ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ COVID-19 ᴄʜᴏ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴇ̉ ᴛᴜ̛̀ 12 đᴇ̂́ɴ 17 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴠᴏ̛́ɪ 65.967 ᴛʀᴇ̉, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴅᴏ Sᴏ̛̉ GD-ĐT ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʟᴀ̀ 47.613 ᴇᴍ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11-2021 đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 1-2022 (ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ᴛᴜ̀ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ ᴄᴜɴɢ ᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴛᴜ̛̀ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́). Ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴜ̛́ᴀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 16 đᴇ̂́ɴ 17 ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣ ᴅᴀ̂̀ɴ đᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ ᴄᴜɴɢ ᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ.

Tɪ̉ɴʜ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ: Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́ Tʜᴀ́ɪ Bɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ 2601/SYT-NVY ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ, xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ SARS-CᴏV-2 ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ RT-PCR ᴄʜᴏ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 28-10 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́; đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ, ᴏ̛̉, ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vᴜ̃ Tʜᴜ̛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ ɴɢᴀʏ.

Next Post

TP.HCM: Có tình trạng doanh nghiệp để F0 âm thầm về địa phương

Sat Nov 13 , 2021
Chiều 11-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM ɴɢᴜʏễn Văn Nên đã đi khảo ѕáт và làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy các khu chế xuất và công nghiệp TP về công tác phòng, chống ᴅịᴄʜ và phục hồi sản xuất, kinh doanh. Bí thư Thành ủy TP.HCM ɴɢᴜʏễn […]