function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

N.V.N. (2000, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ Nᴀᴍ Oᴋ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 04/10 ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ . Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ, ɴɢᴀ̀ʏ 4/10, ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Cᴀ̂̀ᴜ Tᴀ́ᴏ Đᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴ Đᴀ̀ᴏ […]

Nhiều chủ nhà ʙứᴄ xúᴄ khi Thế giới Di động (TGDĐ) tự ý giảm 70 – 100% tiền thuê mặt bằng, tự chuyển tiền vào tài khoản của người cho thuê khi chưa thống nhất thỏa thuận giữa hai bên. Cửa hàng có diện tích hơn 200m2 nằm ở trung […]