function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Sᴀᴜ đᴏ̂́ᴛ xᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̉ ɴᴏ̛̣, ᴠᴏ̛̣ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Cᴀᴏ Tᴀ̀ɪ Nᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ ʜᴏ̣ᴄ

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ 1 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Y ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴇ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đᴏ̂́ᴛ xᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴᴏ̛̣.

Vᴜ̃ Tʜɪ̣ Mᴜ̛̀ɴɢ, (SN 1983, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ Cᴀᴏ Tᴀ̀ɪ Nᴀ̆ɴɢ, ᴋᴇ̉ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̉ ɴᴏ̛̣, đᴏ̂́ᴛ xᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 28/11/2020.

Pʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ, sɪɴʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴏɴ

Mᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴛᴏ̣̂ɪ “Cʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ”, “Xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉, ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ̂́ᴛ”. Dᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 18/11 ᴛᴏ̛́ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̀ᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴇ̂ɴ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ.

Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴀᴏ Tᴀ̀ɪ Nᴀ̆ɴɢ, Vᴜ̃ Tʜɪ̣ Mᴜ̛̀ɴɢ sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ, ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ Nᴀ̆ɴɢ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴀɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, SN 1974, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴏ̣̂ᴄ, Mᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴋʜᴏᴀɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀᴜ ᴄʜᴜ̀ɪ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴇᴏ Cᴀᴏ Tᴀ̀ɪ Nᴀ̆ɴɢ đᴀ́ɴʜ xᴇ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴄᴏ̂̀ɴ xᴏ́ᴀ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ, ᴘʜᴀ́ ʜᴜ̉ʏ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴏ̂̀ đᴀ̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜ́ɪ ɴɪʟᴏɴ đᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ đɪ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̉ ɴᴏ̛̣, ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ xᴀ́ᴄ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Mᴜ̛̀ɴɢ ʀᴜ̉ ɴʜᴀᴜ đɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ

Tᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 8/2/2021 ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟɪ̣ᴄʜ, Mᴜ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴜᴀ xᴀ̆ɴɢ, đᴀ̀ᴏ xᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ, ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɢᴏ̂̃ ʟᴇ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̂ᴍ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴏ̂́ᴛ.

Cʜᴏ̛̀ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴛᴀ̆́ᴛ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴜ̀ɴɢ xᴇ̉ɴɢ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴏ, xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜ́ɪ ɴɪʟᴏɴ ᴍᴀɴɢ ᴠᴜ̛́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ đᴇ̂̉ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ đɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ, sɪɴʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜ̛́ 3.

“Cᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ”

Ôɴɢ Bᴜ̀ɪ Xᴜᴀ̂ɴ Kʜᴏᴀ, Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ, Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ đᴀ̆̉ɴɢ Y ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, Vᴜ̃ Tʜɪ̣ Mᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Kʜᴏᴀ, “Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴏ̂́ᴛ xᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣. Mᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴏ̣̂ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Cᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4/2007, đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12/2008, ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ”.

Nɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ

Tʜᴇᴏ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ đᴀ̆̉ɴɢ Y ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, Mᴜ̛̀ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ. Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ, sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɪ ʜᴏ̀ᴀ, ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Mᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ (ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11/2020 đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7/2021), ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ

Tᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7/2021, đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, Mᴜ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ xɪɴ ᴛᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

“Tʀᴏɴɢ đᴏ̛ɴ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ sᴇ̃ ɴɢʜɪ̉ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ᴏ. Nʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ. Vɪ̀ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ đᴀ̃ ɴɢʜᴇ ᴘʜᴏɴɢ ᴘʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ. Đᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̂ Mᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ đᴀɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅᴀ̣ ᴄʜᴜ̛̉ᴀ. Nɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ xɪɴ ᴛᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪ̉ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴛɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀”, ᴏ̂ɴɢ Kʜᴏᴀ ɴᴏ́ɪ.

Vɪ̣ ᴛʀɪ́ Mᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̂́ᴛ xᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴᴏ̛̣

“Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Mᴜ̛̀ɴɢ. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣” – ᴏ̂ɴɢ Kʜᴏᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Vᴜ̃ Tʜɪ̣ Mᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ đᴀ̆̉ɴɢ Y ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴀ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ đᴀ̆ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ đɪ ʟᴇ̂̃, đɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ, ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉.

Next Post

Sỏi, sạn và ᴛʀáᴄʜ nhiệm

Sat Nov 13 , 2021
Vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm là khi dư luận, báo chí ᴘʜát hiện ‘sỏi và sạn’ trong sách giáo khoa thì những người làm sách và cơ quan quản ʟý nhà nước cần ứng хử thế nào? Bộ trưởng ɴɢᴜʏễn Kim Sơn trả lời chất vấn […]