function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Tɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂: Cᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ với hơn 30.000 ʙɪɴʜ ʟɪ́ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ 100 ɴᴀ̆ᴍ ĐCSTQ

Nɢᴀ̀ʏ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ 100 ɴᴀ̆ᴍ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ (ĐCSTQ) ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ, ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ đᴇ̂̉ ᴄᴀ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ʟᴀ̣ɪ ‘sᴏ̛̣ ʙᴏ́ɴɢ sᴏ̛̣ ɢɪᴏ́’. Bᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴏ̛̃ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 26/9 đᴇ̂̉ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ĐCSTQ 100 ɴᴀ̆ᴍ, “ᴅᴏ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́” ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴏ̛́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂̀ɴ đᴏᴀ́ռ. Nɢᴀ̀ʏ 27/6, ᴏ̂ɴɢ Qᴜᴀ́ᴄʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏ́ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂, ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴀ̂ᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴇ̂̃ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ĐCSTQ 100 ɴᴀ̆ᴍ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʙɪ̣ ĐCSTQ ᴘʜᴀ́ ᴠᴏ̛̃, ʜᴏ̛ɴ 300 ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ʜᴏ̣ Tɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ.

Ôɴɢ Qᴜᴀ́ᴄʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏ́ (Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴅᴇᴏ)

Sᴀ́ռɢ sᴏ̛́ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ 28/6, Wᴇɪʙᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̛̀ Nʜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ́ᴏ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ̣ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ, ᴛʜᴇᴏ đᴏ́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴏ̛̃ ʟᴏ̛́ɴ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ 100 ɴᴀ̆ᴍ ĐCSTQ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 29/6, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 28/6/2021.

Tʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ. Tᴜ̛̀ 6:00 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 28/6 đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ xᴇ ᴄᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ, sᴇ̃ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ xᴇ ᴄᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Cᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ xᴇ ᴄᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ.

Cᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂̀ɴ đᴏᴀ́ռ ᴠᴇ̂̀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 29/6 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴏ̛́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴀ̀ʏ: “Cᴏ́ ᴄʜᴜ́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ɴʜ ʟɪ̀ɴʜ, ʀᴏ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ?”

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ! Rᴏ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀?”

“Vɪ̀ sᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ʀᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ ᴋʜᴜʏᴀ?”

“Hᴏ̛ɴ 70 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴇ́ɴ ʟᴇ́ɴ ʟᴜ́ᴛ ʟᴜ́ᴛ, ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̉ɴɢ ɴɢᴀ̂̀ᴍ.”

Tʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴏ̂́ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 28/6, ᴛʀᴇ̂ɴ Tᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴄᴏ́ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Ăɴ ᴄᴏ̛ᴍ, ʙᴀ̣ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ᴅᴏ ɢᴀ̂̀ɴ Sᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ Tᴏ̂̉ ᴄʜɪᴍ, ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ, xᴇᴍ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̉ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴄᴏ̂ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ‘ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ xᴇ, ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪ̃ɴʜ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ’.”

Qᴜᴀ́ᴄʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏ́: Tɪɴ đᴏ̂̀ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣ɪ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅɪ̣ᴘ 1/7

Tʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Qᴜᴀ́ᴄʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏ́, ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃, ʜᴏ̂ᴍ 27/6 đᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ĐCSTQ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴀ̂ᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ĐCSTQ 100 ɴᴀ̆ᴍ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴀ̂ᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʙɪ̣ ĐCSTQ ᴘʜᴀ́ ᴠᴏ̛̃, ʜᴏ̛ɴ 300 ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ 1 ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ʜᴏ̣ Tɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ.

Ôɴɢ Qᴜᴀ́ᴄʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏ́ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂, ᴠɪ̀ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ ᴠᴏ̛̃ “sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ 100 ɴᴀ̆ᴍ” ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ ᴛᴀ̣ɪ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴀ̂ᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛɪɴʜ ɴʜᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ “Đᴏ̣̂ɪ đᴏ̣̂ᴛ ᴋɪ́ᴄʜ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴜʏᴇ̂́ᴛ” ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ, ᴛɪ́ɴʜ ᴋᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ‘ᴛʀᴀ̉ᴍ ᴛʜᴜ̉’ ᴋʜɪ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ĐCSTQ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ĐCSTQ 100 ɴᴀ̆ᴍ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ Qᴜᴀ́ᴄʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏ́ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂, ĐCSTQ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ ᴠᴏ̛̃ ᴀ̂ᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ʙɪɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ, 300 ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ʜᴏ̣ Tɪᴇ̂́ᴛ, ĐCSTQ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ʜᴏ̣ Tɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛̀ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴀ̂ɴ Lɪᴇ̂ɴ ʙᴀɴɢ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ.

Ôɴɢ Qᴜᴀ́ᴄʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏ́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ʙɪɴʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ́ ᴅᴀɴʜ, ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴄᴏ́ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ 1 đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ ĐCSTQ, ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴᴏ́ɪ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ “sᴏ̛́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴇ̃ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ”.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Tɪɴ đᴏ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 30.000 ʙɪɴʜ ʟɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ, ʜᴏ̛ɴ 200 xᴇ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ᴏ Sᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ Tᴏ̂̉ ᴄʜɪᴍ

Tᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 19/6, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ xᴇ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ Sᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ Tᴏ̂̉ ᴄʜɪᴍ. Hɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ̛̀, ʙᴀ̃ɪ đᴏ̂̃ xᴇ ɢᴀ̂̀ɴ Sᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ Tᴏ̂̉ ᴄʜɪᴍ đᴀ̃ đᴏ̂̃ đᴀ̂̀ʏ xᴇ ʙᴜs, ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ʟᴏ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Cᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, “Tᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Sᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ Tᴏ̂̉ ᴄʜɪᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ, đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́. Hᴏ̛ɴ 200 xᴇ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ѕᴜ́ɴɢ. Kʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀. Hᴏ̣ đᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʀᴀ̆̀ɴ ʀɪ.”; “Đᴏ́ ʟᴀ̀ ʙᴏ̣̂ đᴏ̣̂ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴜ̛? Qᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Mᴏ̂̃ɪ xᴇ đᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̛̉ ᴋɪ́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Xᴇ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ sᴏ̂́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ, ᴠᴀ̀ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ.”

Cʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ́ Kʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴀɪ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀʏ, Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴇ̂́ ɴᴏ́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 200 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʙᴜs đɪ ᴠᴀ̀ᴏ Sᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ Tᴏ̂̉ ᴄʜɪᴍ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ, ᴅᴜ̛̣ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴇ ᴄʜᴏ̛̉ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 150 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 30.000 ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Ôɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ́ Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʀᴀ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋɪ́ɴ đ.ᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ, ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Tᴀ̣̂ᴘ Cᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴀɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Bᴀ̀ Tʜᴀ́ɪ Hᴀ̀, ᴄᴜ̛̣ᴜ ɢɪᴀ́ᴏ sᴜ̛ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̉ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ĐCSTQ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴡᴇᴇᴛ ɴᴏ́ɪ: “ĐCSTQ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ 100 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴀ sᴀ̆́ᴘ ᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ, sᴏ̛̣ ʙᴏ́ɴɢ sᴏ̛̣ ɢɪᴏ́”. Bᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ, ĐCSTQ ɴᴀ̆́ᴍ ѕᴜ́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́т ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ, ɴᴏ́ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ʟɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ, ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɪ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ.” “Hᴏ̣ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀?”, “Cʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ 100 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴜɪ ʜᴀʏ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀɴɢ đᴀ̂ʏ?”

Sᴏ́ɴɢ ɴɢᴀ̂̀ᴍ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ 1/7, ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ᴅᴀ̃ ᴛᴀ̂ᴍ

Nɢᴀ̀ʏ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ sᴀ̆́ᴘ đᴇ̂́ɴ, Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ‘ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɴ ɴʜᴜ̛ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴀ̣̆ᴄ’, ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ ĐCSTQ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ. Nɢᴀ̀ʏ 19/6, Ủʏ ʙᴀɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đɪ sᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ 90 ɴᴀ̆ᴍ, ɴʜɪ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ “ᴋᴇ̉ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴀ̉ɴɢ” Cᴏ̂́ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 1931, ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ đᴏ́ đᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ đᴀ̉ɴɢ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴀ̉ɴɢ”. Nɢᴀ̀ʏ 24/6, Ủʏ ʙᴀɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ĐCSTQ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʏ̀ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̂́ᴜ đ.ᴀ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Mᴀᴏ Tʀᴀ̣ᴄʜ Đᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ, Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Đᴀ̀ᴏ, sᴀᴜ đᴏ́ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ “ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ᴅᴀ̃ ᴛᴀ̂ᴍ”. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ 100 ɴᴀ̆ᴍ, ĐCSTQ đᴀɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴᴏ̣̂ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ.

ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴄᴜ̉ᴀ Ủʏ ʙᴀɴ Gɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́т ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ 24/6 ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ “Nɢᴏ̣ɴ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ‘4 ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ’”, ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ́ռɢ 10/1938, ᴛᴀ̣ɪ Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 6 (Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 6) Bᴀɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ĐCSTQ ᴋʜᴏ́ᴀ 6, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴀᴏ Tʀᴀ̣ᴄʜ Đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ‘4 ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ’, ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴛʜɪᴇ̂̉ᴜ sᴏ̂́ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ đᴀ sᴏ̂́, ᴄᴀ̂́ᴘ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛᴏᴀ̀ɴ đᴀ̉ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Vɪ̀ sᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ ‘4 ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ’? Bᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ɪ, Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 6 đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ‘4 ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ’, ɴɢᴏᴀ̀ɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Đᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪɴʜ (ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̆́ᴄ), đᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ʀᴇ̃ đᴀ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ Hᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴇ̂́ɴ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴀ̉ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Cᴜ̣ᴄ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ĐCSTQ, đᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴏ̉ɪ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Đᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ռɢ 4/1938 đᴀ̃ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ ʟᴀ̆ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ đᴇ̂́, ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ĐCSTQ, đᴀ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Dᴀ̂ɴ đᴀ̉ɴɢ. Sᴀᴜ đᴏ́ ᴛᴀ̣ɪ Vᴜ̃ Hᴀ́ռ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴜ́ᴛ ʟᴜɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ĐCSTQ: “Cᴀ́ɪ đᴀ̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ đᴀ̉ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ̉ đᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴀɴʜ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̂̃ᴍ ᴍᴀ́ᴜ ᴠɪ̀ ɴᴏ́ ɴᴜ̛̃ᴀ!”. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ đᴏ̛̀ɪ, Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Đᴀ̀ᴏ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Cᴀɴᴀᴅᴀ, ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ, sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̛ ᴛᴀ̣ɪ Cᴀɴᴀᴅᴀ ᴠᴀ̀ Mʏ̃.

Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ đᴇ̂́ɴ Lɪᴇ̂ɴ Xᴏ̂ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 1956, ᴛᴜ̛̀ đᴏ́ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ Lɪᴇ̂ɴ Xᴏ̂. Sᴀᴜ ᴋʜɪ Cᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ʙᴜ̀ɴɢ ɴᴏ̂̉, Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ ʙɪ̣ ĐCSTQ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ, ᴠᴀ̀ ɪɴ “Tᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ɴɢᴏ̂ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ” ᴛʜᴀ̀ɴʜ sᴀ́ᴄʜ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Đᴀ̣ɪ Lᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴜ̣ʏ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ Hᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̣̂ ʙɪɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴏɪ đᴀ́ռʜ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉, ᴍᴇ̣ ᴋᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ đᴀ́ռʜ đᴀ̣̂ᴘ. Cᴜᴏ̂́ɪ đᴏ̛̀ɪ, Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ “50 ɴᴀ̆ᴍ ĐCSTQ”, ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴘʜᴜ̉ đɪ̣ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. Ôɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ʟᴀ̀ “ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ” ᴄᴜ̉ᴀ Cᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Mᴀᴏ Tʀᴀ̣ᴄʜ Đᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʏ́ đᴀ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ.

Nʜᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ Cʜᴜ Hɪᴇ̂̉ᴜ Hᴜʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Đᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʟʏ ᴋʜᴏ̉ɪ ĐCSTQ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ Mᴀᴏ. Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴛᴀ̣ᴘ ᴄʜɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ĐCSTQ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ ĐCSTQ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴀᴏ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʜᴏ̣, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ sᴜ̛̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ Tᴀ̣̂ᴘ Cᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ “4 ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ” ᴠᴀ̀ “2 ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂”, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴄʜɪᴀ ʀᴇ̃ ĐCSTQ.

Nɢᴀ̀ʏ 25/6, ᴏ̂ɴɢ Tᴀ̣̂ᴘ Cᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ đᴀ̃ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴜ̉ʏ ᴠɪᴇ̂ɴ Bᴏ̣̂ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴀᴏ Tʀᴀ̣ᴄʜ Đᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Nᴀᴍ Hᴀ̉ɪ, ᴛᴜ̛́ᴄ Pʜᴏɴɢ Tʀᴀ̣ᴄʜ Vɪᴇ̂ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 25/6, ᴛᴏ̛̀ “Bᴀ́ᴏ Gɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ, “Qᴜᴀ̂ɴ ᴋʏ̀ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ đɪ ᴛʜᴇᴏ đᴀ̉ɴɢ ᴋʏ̀”, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛɪ́ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴄʜᴏ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ. Bᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ́ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ “đɪ ᴛʜᴇᴏ đᴀ̉ɴɢ”, “ʙᴀ́ռɢ ѕᴜ́ɴɢ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪ̉ ʜᴜʏ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̉ɴɢ”. Bᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̂́ʏ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Đᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪ́ ᴅᴜ̣ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ, ɴᴏ́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ “ᴋᴇ̉ ᴅᴀ̃ ᴛᴀ̂ᴍ”.

Cᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ 1/7 sᴀ̆́ᴘ đᴇ̂́ɴ, ᴄᴜ̛̣ᴜ Gɪᴀ́ᴏ sᴜ̛ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̉ɴɢ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴀ́ɪ Hᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʀᴀ “ɢɪᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ sᴀ̆́ᴘ đᴇ̂́ɴ” Tʀᴜɴɢ Nᴀᴍ Hᴀ̉ɪ. Bᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ ĐCSTQ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ́, ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᴍᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ đᴀ̉ɴɢ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂́ᴜ ᴏ̛́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̉ɴɢ ᴍᴀɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ sᴜ̛̣ xᴏ̂ đᴀ̂̉ʏ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Nᴇ̂́ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̂́ɪ ʟᴏ̛́ɴ, ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ʙɪɴʜ ʙᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛ ɴᴜ́ɪ đᴏ̂̉, ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛̉.

Mɪᴇ̂ᴜ Vɪ, Vɪsɪᴏɴ Tɪᴍᴇs

Next Post

Diễn biến mới nhất νụ Nha khoa Khánh Kiều Yang hồ Hiệp đen lên tiếng: “Đᴜ̛̀пɢ ℓᴀ́σ νᴏ̛́ι đờɪ, ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɪ ɢᴏ̣ɪ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛασ”

Fri Jul 2 , 2021
Yᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ Hɪᴇ̣̂ᴘ đᴇɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ Kʜᴀ́ɴʜ Kɪᴇ̂̀ᴜ: “Đᴜ̛̀пɢ ℓᴀ́σ νᴏ̛́ι đᴏ̛̀ɪ, ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɪ ɢᴏ̣ɪ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛασ” Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ мα̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅɪ̣ᴘ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴠᴇ̂̀ ʋυ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ Kʜᴀ́ɴʜ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̀ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ мᴀ̣̆ᴛ ᴋɦᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ. […]