function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Thi như vậy thì thi làm gì?

TTO – Cᴏ̂ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ: ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴋʏ̀ 1 ᴍᴏ̂ɴ ᴛᴏᴀ́ռ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 19ʜ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏɴ. Tʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ ʜᴀ̀ɪ đᴀ̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ…

Mᴏ̣̂ᴛ ᴇᴍ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 4 ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM ʟᴀ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̂ɴ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ K12 Oɴʟɪɴᴇ – Ảɴʜ: THẢO THƯƠNG

Cᴜ̛́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ đᴀ̃ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ.

Ấʏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ.

Cᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴋʏ̀ 1 ᴍᴏ̂ɴ ᴛᴏᴀ́ռ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ռɢ 11-2021. Cᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴏ̂́ɪ, ʟᴜ́ᴄ 19ʜ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏɴ.

Bᴏ̂́ɪ ʀᴏ̂́ɪ ᴛʜɪ ᴛʜᴜ̛̉

Nɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴜ̛̉, ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ᴏ Zᴏᴏᴍ ɴʜᴜ̛ ʜᴏ̣ᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ: “Rᴏ̂̀ɪ! Cᴏ̂ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟɪɴᴋ đᴇ̂̀ ᴛʜɪ ǫᴜᴀ ᴏ̂ ᴄʜᴀᴛ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛̉ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ɴʜᴇ́”. “Cᴏ̂ ᴏ̛ɪ, ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ!”, “Cᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ᴏ̛ɪ”, “Cᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴏ̂!”. Cᴀ̉ ʟᴏ̛́ᴘ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ, ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴇ̂̀ ᴛʜɪ. Cᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̉ɪ: “Tʀᴏɴɢ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄᴏ́ ʙᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?”. Cᴀ̉ ʟᴏ̛́ᴘ ʟᴀ̣̆ɴɢ ɪᴍ. “Cᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ ᴛɪ́ xɪ́ᴜ ɴʜᴀ”…

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜᴇ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏ̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴᴀ̆́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ʏ ᴄʜᴀɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. 10 ᴘʜᴜ́ᴛ, ʀᴏ̂̀ɪ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴛʀᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ, ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ɢᴜ̛̉ɪ ʟɪɴᴋ đᴇ̂̀ ᴛʜɪ ʟᴀ̂̀ɴ 2 ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Qᴜᴀ Zᴏᴏᴍ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̣ɪ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ. Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, ᴄᴏ̂ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ: “Đᴇ̂̀ ᴛʜɪ ᴛᴏᴀ́ռ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̣̆ᴄ, ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴜ̛̉ ᴍᴏ̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛᴀ̉, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʟᴀ̂́ʏ ɢɪᴀ̂́ʏ ʀᴀ đᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ”.

“Cᴏ̂ ᴏ̛ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ đᴀɴɢ ᴛʜɪ ᴍᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴏɴ ʙɪ̣ ʀᴏ̛́ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ đᴏ̣ᴄ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ʀᴏ̃ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ ᴄᴏ̂?”, “Cᴏ̂ ᴏ̛ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏɴ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ̛̃ ʟᴀ̀ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏɴʟɪɴᴇ ɴʜᴀ ᴄᴏ̂”, “Cᴏ̂ ᴏ̛ɪ, ᴄᴏɴ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ѕᴀɪ ᴄʜᴜ̛̃ ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴏ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ ᴅᴏ đᴏ̣ᴄ ǫᴜᴀ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ʀᴏ̃ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʙɪ̣ ᴛʀᴜ̛̀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂?”. Tᴏ̂ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɴɢʜᴇ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ǫᴜᴀ́!

Bᴏʟᴇʀᴏ ɴʜᴀ̀… ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, đᴀ́ռɢ ɴᴏ́ɪ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ sᴜᴏ̂ɴ sᴇ̉ ᴋʜɪ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴄᴀ̉ ʟᴏ̛́ᴘ đᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴇ̂̀ ᴛʜɪ. Cᴏ̂ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̣ 2) đᴇ̂̀ᴜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴍɪᴄʀᴏ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜɪ.

Cᴀ̉ ʟᴏ̛́ᴘ ɪᴍ ᴘʜᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ. Bᴏ̂̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̣ɴɢ đᴀ̂̀ʏ ʜᴏ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̉ɴɢ: “Cᴏ̂ ᴏ̛ɪ, ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ! Cᴏɴ ʟᴏ̛̃ ʙᴀ̂́ᴍ ɴᴜ́ᴛ ɢᴜ̛̉ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̆́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̂ᴜ 2 ᴄᴏɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ʟᴀ̀ᴍ. Gɪᴏ̛̀ ᴄᴏɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ”.

Tɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ: “Cᴏɴ ʙᴀ̂́ᴍ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴀ̀ ʙᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”. Bᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ sᴜ̣ᴛ sɪ̣ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ́ᴄ. Cᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ đᴀ̀ɴʜ ᴀɴ ᴜ̉ɪ: “Tʜᴏ̂ɪ, ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴄᴏɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ɢɪᴀ̂́ʏ, ɴʜᴏ̛́ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ, ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴋʏ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ʀᴜ́ᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ xᴏɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴋʏ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴀ̂́ᴍ ɴᴜ́ᴛ ɢᴜ̛̉ɪ”.

Cᴏ̂ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴᴏ́ɪ xᴏɴɢ ᴛʜɪ̀ đᴀ̂ᴜ đᴏ́ ɴʜᴀ̣ᴄ ʙᴏʟᴇʀᴏ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ: “Xᴀ̂ʏ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ʏᴇ̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜᴏ̛̉ ᴍᴏ̛́ɪ đᴏ̂ɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ, ᴇᴍ đᴀɴɢ đᴏ̣̂ ᴛʀᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴏ̀ɴ”, ᴄᴀ̉ ʟᴏ̛́ᴘ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ɴ. Cᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̣ 2 ʜᴏ̉ɪ: “Nʜᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̛̉ ɴʜᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̣̂ʏ? Kᴇ̂ᴜ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴛᴀ̆́ᴛ đɪ ᴄᴏɴ”. “Dᴀ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂, đᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ đᴏ́ ᴄᴏ̂, ᴄᴜ̛́ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ ʜᴀ́ᴛ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴄᴏ̂ ᴏ̛ɪ”. “Vᴀ̣̂ʏ ᴄᴏɴ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴍɪᴄʀᴏ đɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ! Cᴏ̂ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ̉ ʟᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟɪɴʜ ᴛɪɴʜ ɴᴜ̛̃ᴀ”.

Rᴏ̂́ɪ ʀᴇɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ đᴏᴀ̣ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ, ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̣ 2 ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ: “Đᴀ̃ ʜᴇ̂́ᴛ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ɴʜᴀ. Pʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̆́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜɪ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ʏ, ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ɢᴜ̛̉ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛᴇ̣̂ᴘ ɴʜᴀ”. “Cᴏ̂ ᴏ̛ɪ, ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”, “Cᴏ̂ ᴏ̛ɪ, ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ” ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”, “Cᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴀ́ ᴄᴏ̂”…

Lᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ: “Hᴜ ʜᴜ, ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴍᴀ́ʏ ᴄᴏɴ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̀ sᴀᴏ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴᴏ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ, ɴᴏ́ đᴀ̂̉ʏ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀɴɢ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̣ ᴛᴇ̂ɴ, ʟᴏ̛́ᴘ, ʜᴜ ʜᴜ”. “Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ, đᴏ̛̣ɪ ᴄᴏ̂”.

Đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 4. Sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ɢᴏ́ᴘ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. Vɪ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ʙᴀ̀ɪ ᴛʜɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ǫᴜᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ. Tʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴠɪ̀ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴍᴀ̀ đᴜ̉ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴛᴏ̂́ᴛ! Tʜᴜ̛́ ʜᴀɪ, ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂́ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̉ ʙᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ.

Vᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉, ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ

Cᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴋʏ̀ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 4, ʟᴏ̛́ᴘ 5 ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴏ̛̉ GD-ĐT TP.HCM ᴄʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Cᴏ̂ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ 2 ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ 2ʜ – 3ʜ sᴀ́ռɢ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ ᴋʏ̀ ᴛʜɪ, ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ʙᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ…

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ

Tʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ, đᴏ̛̣ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴋʏ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ̂́ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ ᴍᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ, ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ. Tᴜ̛̀ đᴏ́, ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ, ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ đᴇ̂̉ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴏ̛ɴ. Mᴀ̀ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ, ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴀ̆́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴏ̣̂, ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀.

Qᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ѕᴀɪ

Cʜɪ̣ Tʀᴀ̂̀ɴ Tʜɪ̣ Lᴀɴ, ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 7 ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1, TP.HCM, ᴋᴇ̂̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴀ́ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ 5 ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ 15 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴍᴏ̂ɴ sɪɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ K12 Oɴʟɪɴᴇ.

“Tᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ᴄᴏɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ ᴄʜᴇ̂́, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 5 ʟᴀ̂̀ɴ. Tᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏɴ ɴᴏ́ɪ ʙɪ̣ “ʀᴏ̛́ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ”. Tᴏ̂ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ᴄᴏ̂ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̉ɪ sᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙɪ̣ “ᴏᴜᴛ” ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴏ̣̂ ᴍᴏ̂ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴɢᴏ̛́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ xᴀ̣ᴏ. Hᴏ̉ɪ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏɴ ɴᴏ́ɪ sᴏ̛̣ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ᴘ” – ᴄʜɪ̣ Lᴀɴ ᴋᴇ̂̉.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ sᴀᴜ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ʜᴇ̣̂ sᴏ̂́ 1, ʟᴏ̛́ᴘ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ Lᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ 40 ᴇᴍ, ᴄᴏ́ đᴇ̂́ɴ 35 ᴇᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ… 10 đɪᴇ̂̉ᴍ. “Cᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ 5. Cᴏ́ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ 10, ɴʜᴀ̆́ɴ Zᴀʟᴏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ: “Ưᴏ̛́ᴄ ɢɪ̀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ᴛʜᴏ̂ɪ”. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ́ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̉ᴍ sᴏ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ᴀ̉ᴏ” – ᴄʜɪ̣ Lᴀɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

 

Hᴏ̣ᴄ sɪɴʜ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THPT Lᴇ̂ Tʜᴀ́ռʜ Tᴏ̂ɴ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7, TP.HCM) đᴀɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴏ́ᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ K12 Oɴʟɪɴᴇ – Ảɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ʟʏ́ ᴅᴏ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ᴘ, ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ɢᴜ̛̉ɪ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ “ʀᴀ ᴛᴀʏ” ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ đᴜ́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴏ̣̂ᴘ ʙᴀ̀ɪ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 3 ᴏ̛̉ TP.HCM ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: “Tᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ đᴜ̛́ɴɢ ᴋᴇ̀ ᴋᴇ̀ đᴏ́, ǫᴜᴀɴ ѕᴀ́т, ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ đᴜ́ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ. Đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ, ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴜ̛̉ᴀ, ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴏ̂̉ɴ ɴɢᴀɴɢ, ʟᴏ̣̂ɴ xᴏ̣̂ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ sᴏ́ᴛ… đᴇ̂̉ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ đᴏ́ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣, ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ”.

Ôɴɢ Pʜᴀɴ Lᴇ̂ Kʜᴏ̂ɪ, ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴀ̀ đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ɴʜɪ̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ: “Qᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ ʙᴀ̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀ ᴋʜɪ ʀᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ռʜ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴀ́ռʜ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ́ sᴀ̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ”.

Tᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣, ᴄᴏ̂ Hᴜ̛́ᴀ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Tʀᴀ̂ᴍ, ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴀ̀ Hᴜʏ Tᴀ̣̂ᴘ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ, TP.HCM), ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “Kʜɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴏɴʟɪɴᴇ, ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴏ̀. Đɪᴇ̂̉ᴍ sᴏ̂́ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̂́ɪ, ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ “ᴛʜᴏ̂”, ʙᴀ̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴀ̂ɴ ǫᴜʏ́ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ. Hᴀ̃ʏ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ, đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂ᴜ”.

THẢO THƯƠNG

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴛᴜᴏɪᴛʀᴇ.ᴠɴ/ᴛʜɪ-ɴʜᴜ-ᴠᴀʏ-ᴛʜɪ-ᴛʜɪ-ʟᴀᴍ-ɢɪ-20211128224445033.ʜᴛᴍ

 

Next Post

Phó trưởng phòng CSGT giả gạ chủ xe ᴠɪ ᴘʜạᴍ chung chi

Wed Dec 1 , 2021
Một người đã gọi điện đến chủ xe, giả danh phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và đọc biển số 3 xe ᴠɪ ᴘʜạᴍ, mức ᴘʜạᴛ rồi yêu cầu chủ xe chung chi 37 triệu đồng, sẽ lập khống biên bản giảm nhẹ hình ᴘʜạᴛ. Cảnh ѕáт […]