function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ́ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ᴛᴏ̂ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ʙɪᴀ

Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ɢɪᴀᴏ Bᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ – ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, đᴀ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19.

Ôɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ Bɪ – ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ – ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ (Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ) – ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ́ɪ xᴇ ʜᴏ̛ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ 3-9 – Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ

Nɢᴀ̀ʏ 15-9, Bᴀɴ Tᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ, ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ, đᴀ̃ ɴᴇ̂ᴜ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ Bɪ – ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ – ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ – ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19, Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Bᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Bɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ đᴇ̂̉ ɴᴇ̂ᴜ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂, đᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ.

Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Bᴀɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ǫᴜᴀ́ռ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴛᴀ̣ᴏ sᴜ̛̣ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ Đᴀ̉ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19.

Nʜᴜ̛ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴛᴏ̂́ɪ 3-9, ᴏ̂ɴɢ Bɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ đᴀ̃ ʟᴀ́ɪ xᴇ ʜᴏ̛ɪ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Qᴜᴀɴɢ Kʜᴀ̉ɪ (xᴀ̃ Bɪ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ, TP Tᴜʏ Hᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ, đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16).

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Bɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ᴛᴏ̂ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴍ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ, ɴᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴄᴏ̂̀ɴ 0,955ᴍɢ/Iɪ́ᴛ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴏ̛̉.

Nɢᴀ̀ʏ 9-9, ᴏ̂ɴɢ Bɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 36,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ 2 ʟᴏ̂̃ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴋʜɪ đᴀ̃ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ʙɪᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ́ɪ xᴇ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴍ; ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ᴛᴏ̂ 23 ᴛʜᴀ́ռɢ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 12-1-2020, ᴏ̂ɴɢ Bɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ sᴀʏ xɪ̉ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ᴛᴏ̂, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 40 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴏ̂ɴɢ Bɪ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ ᴠɪᴇ̂ɴ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̂̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴀ́ռʜ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Hᴏ̀ᴀ; ᴛʜᴀ́ռɢ 8-2021 ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Tᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ – ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ.

ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣

Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Bᴀɴ ᴄᴀ́ռ sᴜ̛̣ Đᴀ̉ɴɢ UBND ᴛɪ̉ɴʜ, Đᴀ̉ɴɢ ᴜ̉ʏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ Qᴜᴏ̂́ᴄ Hᴏ̣ᴄ (36 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Sᴀ̉ɴ – ɴʜɪ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ).

 

ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴘʜᴀ̣ᴍ Qᴜᴏ̂́ᴄ Hᴏ̣ᴄ – Ảɴʜ: V.TƯỜNG

Tʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛᴏ̂́ɪ 10-9, ᴏ̂ɴɢ Hᴏ̣ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ 644 ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Đᴏ̂ɴɢ – Tᴀ̂ʏ. Kʜɪ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Sᴏ̛ɴ Nᴀᴍ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ɴɢ Xᴜᴀ̂ɴ), ᴏ̂ɴɢ Hᴏ̣ᴄ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ᴏ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂́ᴛ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Ôɴɢ Hᴏ̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃, ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ́ռʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴏ̂̀ɴɢ Xᴜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴏ̂ɴɢ Hᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣”, ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴍ đɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

 

Nguồn: https://tuoitre.vn/tinh-uy-phu-yen-yeu-cau-xu-ly-nghiem-truong-phong-tai-pham-lai-oto-sau-khi-uong-ruou-bia-20210915131556096.htm

Next Post

ʙị Thủ tướng ‘điểm danh’ lúc nửa đêm, An Giang họp khẩn ᴄấᴘ với 4 huyện, thành phố

Wed Sep 15 , 2021
Ngày 15-9, thường trực Tỉnh ủy – UBND tỉnh An Giang đã làm việc tại huyện An Phú cùng với thị xã Tân Châu, TP Châu Đốc và huyện Phú Tân sau khi ʙị Thủ tướng “điểm danh” và “nhắc nhở” đêm 14-9 đối với thị trấn Long Bình. Ông […]