function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Tɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ ɢᴜ̛̉ɪ “đᴏ̂̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ” đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ “Dᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ”, ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴏ̛̀ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀᴏ ᴛᴀʏ!

“Tʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴏ̂̉ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Mɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ɴᴏ́ ‘ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ’ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ”, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴋᴇ̂̉.

Tʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ ᴄʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ʙᴜ̛̣ᴄ ʙᴏ̣̂ɪ ʜᴏ̛ɴ.

“Cᴀ́ɪ ѕᴀɪ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴛᴀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ. Hᴀɪ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ 5 ɴᴀ̆ᴍ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ̀ɴɢ. Cʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ ʜᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠɪ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴏɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴍ.

Mᴀ̃ɪ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴇᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴜ̛ ʜᴏ̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ. Tᴜʏ ᴋʜɪ ᴀ̂́ʏ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴇᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́. Bᴏ̛̉ɪ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴛᴇ̣̂ ʜᴀ̣ɪ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴏɴ. Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴇᴍ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɴɢᴏ̛̀, ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴏ̂̉ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Mɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ɴᴏ́ ‘ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ’ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ”, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

 

Bᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ ᴠᴜ̣ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ đᴏ́, ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Sᴀᴜ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄ. Aɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ xᴏ́ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜɪ̉ɴ ᴄʜᴜ, xɪ̣ᴛ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴏᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂ᴜ ʟᴀ̂ᴜ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪ̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ sɪɴʜ ɴɢʜɪ.

Cᴏ̂ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̉ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Aɴʜ ᴛᴀ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴜ̛̉ɴɢ sᴏ̂́ᴛ.

“Mɪ̀ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ʏ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ đɪ đᴀ̂ᴜ, ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴏ̃. Mɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴏ̛́ đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ ǫᴜᴀʏ đᴀ̂̀ᴜ ᴠɪ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Aɴʜ ᴀ̂́ʏ ʙᴏ̂́ɪ ʀᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ. Nᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ռ ɴᴀ̉ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʀᴏ̂̀ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ̛̀ xᴇᴍ ɴᴏ́ sᴇ̃ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ”, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴋᴇ̂̉.

Kᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ʟᴀ̣ɪ ʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣̂ɴ. Cʜɪ̉ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴀ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ đᴇ̂́ɴ.

Hᴏ́ᴀ ʀᴀ, đᴀ̂ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ. Cʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴀ̆́ᴛ đᴜ̛́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴇ́ɴ ʟᴜ́ᴛ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Kʜɪ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴀ̉ ᴛᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ.

Cᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴋᴇ̂̉: “Bᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ᴛᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̀ ǫᴜᴀ́ռɢ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ đᴀ̆́ᴍ sᴀʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̀ ᴇᴍ đᴀ̂ʏ. Eᴍ đᴏ̣ᴄ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴍᴀ̀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴏ̣̂. Kᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴄᴏ̂ ᴛᴀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴇᴍ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀʏ đᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̣ đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Bᴜ̛̣ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̀ᴍ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ. Aɪ ᴅᴇ̀ ɴᴏ́ ɢᴜ̛̉ɪ sᴇx ᴛᴏʏ đᴇ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̀ ᴇᴍ”.

Đɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ. Nʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̛̉:

“Cʜɪ̣ ɢɪᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ sᴀᴏ ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ̂́ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜɪ̉? Cʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ P. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ. Cʜɪ̣ đᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ʀᴀ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ”.

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴛʜɪ̀ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Cʜɪ̣ ᴄʜɪ̉ ʜᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɴʜ P. ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ”.

 

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ.

Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, ɴᴏ́ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ ᴇᴍ. Eᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̂́ᴍ ɴɢʜᴇ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̂́ᴍ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ʟᴜᴏ̂ɴ. Nᴏ́ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪ̃ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴇᴍ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ɴᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Tʀᴀ̂̀ɴ đᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴇᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ đᴜ̛́ᴀ ɴᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́.

Sᴀᴜ đᴏ́ ᴇᴍ ʙᴀ̉ᴏ ɴᴏ́ ʟᴀ̂́ʏ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ. Tᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀, ɴᴏ́ ɢᴜ̛̉ɪ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ đᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄʜᴜ̣ᴘ ʀᴏ̃ ᴄᴀ̉ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̣ᴘ, ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ.

Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, ᴇᴍ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴇ̂ɴ ɴᴏ̣̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜᴏ̣ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Cʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂̉ɴ ɴᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀. Tᴏ̂́ɪ đᴏ́, ᴇᴍ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, sᴇ̃ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ ɢᴜ̛̉ɪ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Cʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ᴛᴀ́ɪ ᴍᴇ́ᴛ, ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ʟᴀ̆́ᴘ ʙᴀ̆́ᴘ ʜᴏ̉ɪ ᴠɪ̀ sᴀᴏ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ. Aɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴀ̂̀ᴍ ɪ̃. Bᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴜ ɢɪᴀ̣̂ɴ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴɢᴀʏ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴇᴍ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴇᴍ ʙᴀ̉ᴏ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 2 ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ”, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴋᴇ̂̉.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ. Cʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ “đ.ᴀ́” ʟᴜᴏ̂ɴ ᴀ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ. Cᴏ̂ ᴛᴀ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ đᴇ̂́ɴ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̣ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɪᴍ ʙᴀ̣̆ᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴅᴏ̣ᴀ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴᴏ̛ɪ. Đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ đᴏ̂ɪ ᴋʜɪ, ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̛ đᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛᴀ́ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ.

 

Next Post

Chỉ vì một câu nói của Hari Won, Trấn Thành cũng ʙị công kích dữ dội vì "không tròn chữ hiếu" với bố mẹ

Thu Sep 16 , 2021
Hari Won cũng đã đưa ra lời giải thích cho vấn đề này. Mới đây, Hari Won đã đăng tải dòng trạng thái than thở về việc giá nhà thuê ở Hàn Quốc lại tăng: “Gia đình mình ở Hàn Quốc vẫn đang ở nhà thuê. Hôm nay đọc báo tiền nhà tăng, tiền […]