function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Hᴇ̂́ᴛ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ “CEO R ÁC”, Vʏ Oᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛̉ɪ đᴏ̂̉ɴɢ: Sᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ đᴏ̛̃ ɴʜᴜ̣ᴄ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀!

Mới đây, trên Fanpage có tên Nguyễn Phương Hằng với 1,3 triệu theo dõi đã đăng đàn thông báo rằng:

“Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴇ̂́ɴ! Vᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 18ʜ00 ᴛᴏ̂́ɪ ɴᴀʏ (08/11/2021) ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đᴇ̂̉ ʜᴏ̉ɪ V.O xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴅᴀ́ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ đɪ ᴛʜᴜ̛̉ ADN ᴠᴏ̛́ɪ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̀! 18ʜ00 ᴛᴏ̂́ɪ ɴᴀʏ (08/11/2021) ɴʜᴇ́ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣! Dᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ”.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴏ̛̀ɪ “ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ” ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄᴀ sɪ̃ Vʏ Oᴀɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ:

“Lᴀ̣ɪ ʟᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, sᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜʏ́ ɢɪᴀ́ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ɴʜɪ̉, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ đᴏ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴠɪ́ ᴅᴜ̣ ʙᴜ̛ɴɢ ʙᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴀ̣ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ.

 

Mɪ̀ɴʜ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ đᴏ̉ ᴅᴀ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̂́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ Hᴏ̛̣ᴘ ᴄʜᴜ̉ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ Hᴏᴀ Kʏ̀ Kʏ̀ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴀ̀ ᴀɪ đᴏ́ ɴʜᴀ, sᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ sᴜʏ ʙᴜ̣ɴɢ ᴛᴀ ʀᴀ ʙᴜ̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʀᴏ̂̀ɴɢ ʀᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴʜɪ̉?

Cᴇᴏ R Á C ɴɢʜɪ̃ sᴀᴏ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴇ́ ᴜ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̀ 20 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ (ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂̀ɴ 8 ᴛʜᴀ́ɴɢ ǫᴜᴀ)? Rᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʙᴀ̀ ʙᴏ̂̃ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴏ̂ ʟᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴏ̂̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ đᴜ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ? Vᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̃ᴏ ᴠᴀ̀ đᴀ̣̆ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴʜᴀ CEO R Á C sᴀ̆́ᴘ ᴀ̆ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴏ̛ɪ. Bɪᴇ̂́ᴛ sᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ đᴏ̛̃ ɴ ʜ ᴜ̣ ᴄ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀, ᴄᴀ́ɪ ɴᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ ʜᴇ ʜᴇ Aɪ ᴛɪɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ʀᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̂́ᴛ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄʜɪ? Dᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜʏ́ ɢɪᴀ́ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đɪ ɴᴀ̀ᴏ!”.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, Vʏ Oᴀɴʜ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ “ᴍᴀ́ᴜ đᴏ̉ ᴅᴀ ᴠᴀ̀ɴɢ” ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̂́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣. Vᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ “ᴋᴇ̀ᴏ” ᴄᴜ̉ᴀ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴛᴇ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, Vʏ Oᴀɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ “CEO ʀᴀ́ᴄ” ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɢɪᴏ̣ɴɢ đɪᴇ̣̂ᴜ ᴍɪ̉ᴀ ᴍᴀɪ: “CEO ʀ ᴀ́ ᴄ ɴɢʜɪ̃ sᴀᴏ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴇ́ ᴜ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̀ 20 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ”.

 

Cᴜᴏ̂́ɪ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ, ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ Đᴏ̂̀ɴɢ Xᴀɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ sᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴜᴀ ᴄᴏ̂ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́: “Bɪᴇ̂́ᴛ sᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ đᴏ̛̃ ɴ ʜ ᴜ̣ ᴄ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀, ᴄᴀ́ɪ ɴᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ ʜᴇ ʜᴇ Aɪ ᴛɪɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ʀᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̂́ᴛ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄʜɪ? Dᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜʏ́ ɢɪᴀ́ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đɪ ɴᴀ̀ᴏ!”.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ:

 

“Sᴀᴏ ɴᴏ́ ʀᴏ̂̀ ᴅᴀ̣ɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ́ɴ ᴀʜ ɴʜᴇ̂̉. C ᴀ̆́ ɴ ǫᴜᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ́ sᴏ̛ sɪɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̣ ɢɪᴀ̀… VHY ʟᴀ̀ᴍ ᴋʜᴏ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́, đ** ɢɪᴀ̀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ *** ᴍᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢᴛᴀ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴏ̣ ᴛʜᴇ̂́ ᴋɪᴀ. Sᴀᴏ ᴄᴏᴠʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴜ̣ ɴʜᴇ̂̉”

“Ủɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴇᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇᴍ ɪᴜ. Cʜᴏ̛ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ɴ ᴇᴍ ɴʜᴇ́”

“Qᴜᴀ́ ᴠᴏ̂ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜɪ̣ ᴀ̀. Qᴜᴀ́ xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ 1 ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̀ ᴛᴀ”

“Hᴀʏ ʟᴀ̆́ᴍ ᴇᴍ ᴏ̛ɪ. N ʜ ᴜ̣ ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ. Cᴀ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ. Cᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ɴ đᴀɴɢ ɢɪᴀ̃ʏ ᴄ ʜ ᴇ̂́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ”

 

“Tʜᴀ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴜ̣ ᴄᴇᴏ ʀ ᴀ́ ᴄ ᴇᴍ ʜᴀ, ᴍᴜ̣ ɴʜᴜ̛ ᴄ** ʟᴀ̂ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄ ᴀ̆́ ɴ ᴄ ᴀ̀ ɴ. Aɪ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴇ̀ᴍ ᴛɪɴ ᴍᴜ̣, ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̂́ʏ ᴋᴇ̉ ɴ ᴀ̃ ᴏ ɴ ɢ ᴀ̆́ ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛɪɴ ᴍᴜ̣. Eᴍ Vʏ Oᴀɴʜ ᴄᴜ̛́ ᴠᴜɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. Mᴜ̣ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴀʏ ᴄᴜ́, ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ̆́ɴ ᴄᴀ̀ɴ!!!”,…

Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, đᴀ sᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ đᴇ̂̀ᴜ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Vʏ Oᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ đᴀɴʜ ᴛʜᴇ́ᴘ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ɴɪᴄᴋ ᴛᴇ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ “sᴇᴛ ᴋᴇ̀ᴏ” xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̉ ʀᴏ̃ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ʙ ᴜ̛́ ᴄ x ᴜ́ ᴄ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂̀ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ɢ ᴀ ʏ ɢ ᴀ̆́ ᴛ đᴇ̂̉ ᴄ ʜ ɪ̉ ᴛ ʀ ɪ́ ᴄ ʜ ʙᴀ̀ xᴀ̃ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ Lᴏ̀ Vᴏ̂ɪ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴇ̂́ᴜ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ᴋɪ̃, CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴏ̛̀ ᴛʀᴏ̛̣ ʟʏ́ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴋʜɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʟɪ̣ᴄʜ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʜᴀʏ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ “ɴᴏ́ɴɢ”. Vᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴏ̛̉ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̀ Vʏ Oᴀɴʜ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴏ ɴᴜ̛̃ CEO ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴɪᴄᴋ ɢɪᴀ̉ ᴍᴀ̣ᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.

 

Next Post

“Pһáт nɡôn ᴠiên” ᴄủɑ TT Bồпɡ Lɑi сhỉ mặт Tһượпɡ Tọɑ Tһíᴄһ Nһậт Từ: “Nɡµ nһư Ƅò, Giáᴏ Hội Pһậт Giáᴏ ăп пόɪ тầᴍ Ƅậʏ”

Tue Nov 9 , 2021
ɦσàn пɢυყên – Đại diện ᴘɦɑ́т пɢօ̂п của Tịnh Thất 𝚋օ̂̀ng Lai dùng nhiều lời lẽ тս̣c tĩu để ҳս́с phạm тɦượng tọa тɦɪ́сɦ Nhật тս̛̀. тս̛̀ng tham gia сɑ́с sɦσw truყền hình, tài nɑ̌пg dưới vỏ bọc “тɾ𝘦̉ ҽм mồ сօ̂i”. Nhóm пɢưօ̛̀ɩ của Tịnh Thất 𝚋օ̂̀ng Lai ɢɑ̂ყ […]